Logotypy programu strategicznego i funduszu rozwoju

O projekcie:

Projekt opracowany przez Miasto Grajewo pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” został wybrany do dofinansowania ze środków unijnych, zajmując pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w terminie : 30.06.2010 r. – 16.08.2010 r. w ramach Osi Priorytetowej V.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – poinformowała 10 grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Nasz projekt w wyniku oceny merytorycznej został pozytywnie oceniony i uzyskał 92,8 proc. możliwych do zdobycia punktów. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzenia spalin, technologii kotła – rurociągów, pomp, i armatury, a także montaż silnika parowego, budowę magazynu biomasy.

Wartość inwestycji: 14 mln 220 tys. zł

Dofinansowanie: 9 mln 162 tys. zł

Aktualności:

Scroll to Top
Skip to content