Klaster

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad 11,5 miliona dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,Działanie 1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1.Źródła wysokosprawnej kogeneracji na realizację projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie w dniu 18 grudnia 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jako Instytucja Wdrażająca pośredniczy w przyznawaniu dotacji z POIiŚ.

Zakres projektu obejmuje budowę:

–    wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),

–    węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego.

Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok, a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 22 242,6 Mg/rok.

Termin rozpoczęcia projektu: 18.06.2019 r. (rozpoczęcie robót budowlanych, pierwszy wpis do dziennika budowy w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).

Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 30.11.2021 r.

  • Koszt całkowity brutto projektu wynosi 27 950 520,00 zł
  • Koszt całkowity netto projektu wynosi 22 724 000,00 zł
  • Wydatki kwalifikowane wynoszą 22 698 000,00zł
  • Udzielone dofinansowanie wynosi 11 532 144,00 zł

Realizacja projektu, zapewni niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Aktualnie wchodzimy w etap wyłonienia Inwestora Zastępczego i Wykonawcy robót budowlanych.

Scroll to Top
Skip to content