Trwa modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo

     Trwa modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzenia spalin, technologii kotła – rurociągów, pomp, i armatury, a także montaż silnika parowego wraz z generatorem prądu, budowę magazynu biomasy. W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie, grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią.

     Wykonane zostały już prace rozbiórkowe, fundamentowe i konstrukcje żelbetowe. Rozbudowę budynku ciepłowni doprowadzono do stanu zamkniętego surowego. Zakończono montaż kotła oraz budowę magazynu biomasy.

     Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.04.2013 r.

     Całkowita wartość inwestycji wynosi 13.948.200,00 zł. Dofinansowanie unijne stanowi 78,6% wydatków kwalifikowalnych i wynosi 8.912.847,00 zł. Pozostała część wartości projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych Miasta Grajewo.

     Grajewo otrzymało na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” dotację z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.

GALERIA

Scroll to Top
Skip to content