Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę

pozwolenie

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę na „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Dnia 27 marca 2012 r. Miasto Grajewo uzyskało prawomocne pozwolenie na budowę związane z realizacją projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Oznacza to możliwość rozpoczęcia prac budowlanych w ramach projektu.

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo polega na budowie układu skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy. W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie, grajewska ciepłownia stanie się elektrociepłownią. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni, modernizację stacji średniego napięcia oraz budowę wewnętrznej sieci energetycznej kablowej, montaż kotła parowego opalanego biomasą wraz z ekonomizerem, instalacji odpylania i odprowadzenia spalin, technologii kotła – rurociągów, pomp, i armatury, a także montaż silnika parowego wraz z generatorem prądu, budowę magazynu biomasy.

Wniosek na modernizację systemu ciepłowniczego poprzez budowę kotła na biomasę w skojarzeniu został złożony przez Miasto z myślą o modernizacji ciepłowni miejskiej oraz mieszkańcach, którzy będą zaopatrywani w ekologicznie czystą energię. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14.221.540 zł. Grajewo otrzymało na realizację projektu dotację z Unii Europejskiej w wysokości 9.162.402 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Pozostała część wartości projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych Miasta Grajewo.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 r.

Scroll to Top
Skip to content