Deklaracja dostępności serwisu PEC Grajewo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej PEC Grajewo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu pecgrajewo.com.pl.

Data publikacji strony internetowej:  około 2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-05. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Nietupski, adres poczty elektronicznej wojciech.nietupski@pecgrajewo.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel (86) 272 23 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezes Zarządu – Radosław Zolnik

Adres organu odwoławczego: ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

Adres e-mail organu odwoławczego: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Telefon organu odwoławczego: tel (86) 272 23 88

Dostępność architektoniczna

Budynek główny ul. Targowa 22

 • Dojście do budynku przez plac utwardzony kostką betonową.
 • Wejście do holu budynku z poziomu placu utwardzonego przez drzwi rozwierane (dwuskrzydłowe).
 • Poziom holu na poziomie podwyższonego parteru – schody zewnętrzne – 3 stopnie wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Komunikacja z poziomu parteru na pierwsze piętro – schody wewnętrzne – windy brak.
 • Łazienki zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze nie przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Na holu z prawej strony od wejścia (sekretariat pok. nr 1) znajduje się punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek Ciepłownia Miejska, ul. Targowa 22

 • Dojście do budynku z parkingu chodnikiem z kostki brukowej.
 • Wejście do budynku z poziomu terenu przez drzwi rozwierane do przedsionka (poziom równy jak na zewnątrz).
 • Komunikacja z poziomu przedsionka na pater i pierwsze piętro za pomocą schodów wewnętrznych (w budynku brak windy).
 • Łazienki zlokalizowane na parterze i pierwszym piętrze nie przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa osób niepełnosprawnych za pomocą punktu kontaktowego osób niepełnosprawnych, który znajduje się w sekretariacie pok. nr 1 budynku głównego ul. Targowa 22

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej jest możliwość zmiany czcionki.
 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).
Scroll to Top
Skip to content