Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Dnia 31.05.2013 nastąpił odbiór końcowy robót realizowanych w ramach projektu pn: ?Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?. Odbiór końcowy poprzedził rozruch technologiczny zakończony osiągnięciem zakładanych parametrów technologicznych. Czynności odbiorowe zakończyły realizację Projektu.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 13.940.082,00 zł z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska wyniosła 8.907.270,72 zł.

Realizację rzeczową Projektu rozpoczęto 08.07.2011 r. Wykonawca: konsorcjum firm Energotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BISTYP -TECH sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończył roboty budowlano-montażowe i zgłosił gotowość do odbioru końcowego w dniu 30.04.2013 r. W ramach Projektu zrealizowano następujące elementy:

 • opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozbudowę i przebudowę budynku ciepłowni,
 • montaż kotła parowego opalanego biomasą o mocy minimalnej 5,0 MW,
 • montaż agregatu kogeneracyjnego: silnika parowego wraz z generatorem prądu o mocy minimalnej 0,6 MW,
 •  montaż instalacji odpylania i odprowadzenia spalin,
 • montaż technologii kotła: rurociągów, pomp i armatury,
 • montaż instalacji elektrycznych wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką,
 • budowę magazynu biomasy,
 • zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa: rębaka oraz ładowarki,
 • budowę niezbędnych wewnętrznych dojść i dojazdów,
 • modernizację stacji średniego napięcia.
Scroll to Top
Skip to content