Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę biomasy do celów energetycznych na sezon 2013/2014

  1. Sortyment: biomasa – zrębek z drzew iglastych, liściastych i wierzby energetycznej w ilości około 20 000 t w rozbiciu na dostawy miesięczne oraz dobowe.

kaloryczność                                                 8 – 17 MJ/kg

wilgotność względna                                  20 – 50 %

wymiary przeciętne dł/szer/gr.[mm]         50 x 15 x 5        

2. Biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym
w Dz.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych tj. kamieni, skrawków metalu oraz biomasy rolnej. itp., mogących zakłócić prace instalacji zamawiającego.

3. Termin dostawy: od 01.02.2013 r. do 30.04.2014 r. wg miesięcznego harmonogramu który zostanie dołączony do umowy.

  1. Miejsce dostawy: loko plac PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2
    – dostawy wyłącznie transportem samochodowym z ruchomą podłoga do rozładunku.
  2. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Targowej 2 w sekretariacie do dnia 10.09.2012 r. do godz. 12:00.
  3. W ofercie należy podać:

     –     proponowaną ilość biomasy,

–          cenę jednostkową netto za 1 tonę biomasy dostarczonej na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 2 w Grajewie,

–          cenę za 1GJ wartości opałowej roboczej tonę biomasy dostarczonej na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 2 w Grajewie,

–          rzeczywiste parametry dostarczanej biomasy

–          wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

–          gwarancję niezmienności ceny biomasy w okresie realizacji zamówienia,

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianej
    biomasy wg następujących zasad:

–          zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt.1 bez skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego,

–          zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, ilości dostaw o 20% na tych samych warunkach,

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

– dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie gwarantowanej wielkość dostaw,

9.   Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Dostawcą lub kilkoma Dostawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej. Jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji.

10. Zamawiający może podpisać umowę z kilkoma Dostawcami.

Scroll to Top
Skip to content