Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – dla projektu: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”, nr POIS.09.02.00-00-024/10

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie

Adres: ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo

Kontakt: tel./fax (0-86) 272-23-88, 272-24-11

e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

http: http://www.pecgrajewo.com.pl

NIP: 719-11-94-986

REGON: 4501545594

Kapitał zakładowy: 3.481.000,00 PLN

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie zamówienia sektorowego.

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.pecgrajewo.com.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, do którego obowiązków należy w szczególności:

 1. Współudział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlano – montażowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie:
 2. Przygotowanie treści umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z ustaleniami przetargu i na warunkach wynikających ze złożonej oferty.
 3. Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzyskania pożyczki na dofinansowanie projektu.
 4. Obsługa prawna.
 5. Przekazanie wykonawcy przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.
 6. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru.
 7. Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.
 8. Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.
 9. Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą.
 10. Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami instytucji finansujących.
 11. Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.
 12. Odbiory techniczne, dokonywane przy współudziale Zamawiającego, wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
 13. Uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową.
 14. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.
 15. Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.
 16. Udział w pracach komisji odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.
 17. Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.
 18. Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie taka potrzeba).

Ofert częściowych nie przewidziano.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od podpisania umowy do 31.12.2014 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające do udziału w postępowaniu o zamówienie oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań :

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostęp­nienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia (posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę min. 500.000,00 PLN),
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Posiadają uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;
 6. Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej pracy, związanej z prowadzeniem inwestycji z zakresu modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych o wartości min. 10,0 mln PLN, która była finansowana z funduszy unijnych.
 7. Dostarczą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone podmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
 8. Dostarczą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 9. Dostarczą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 10. Dostarczą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 11. Dostarczą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert . Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, którzy nie złożyli pełnomocnictw, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawców . Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie postawionych warunków oraz odrzuceniem ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

 1. Którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu ;
 2. Którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 1. Informacja na temat wadium:

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 28.10.2011 r. do godz. 1000 na następujących zasadach:

 1. Wadium wynosi – 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy)
 2. Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach:

· pieniężnej,

· gwarancji bankowej,

· gwarancji ubezpieczeniowej,

· poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm.)

 1. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BPH S.A. O/Grajewo nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126 lub w kasie PEC Sp. z o.o. w Grajewie przy ulicy Targowej 2 w godz. od 7oo do 14oo z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – dla projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”

 1. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w poręczeniach, o których mowa a pkt. 5,6,7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.
 2. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
 3. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
 5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:

1) Po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana);

2) Po unieważnieniu postępowania.

 1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób obliczenia ceny.

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: cena – waga 100%.

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta – 100 pkt.

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

Cb – cena ocenianej oferty

– maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta.

 1. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta o najniższej cenie nie podlegająca odrzuceniu i uzyska najwyższą ilość punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zaokrąglone do wysokości pełnego złotego.
 5. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

· pieniądzu,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie pieniężne),

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu wymagana kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego w banku BPH S.A. O/Grajewo nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126 , podając nazwę wpłacającego oraz informację czego wpłata dotyczy: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – dla projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na powyższym koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od podpisania umowy z winy Wykonawcy.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul.Targowa 2 , sekretariat

Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2011 r. godz. 1000 .

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul.Targowa 2 , świetlica

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.10.2011 r. o godzinie 1015

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Radosław Zolnik – Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo, tel. (0-86) 272-23-88 radoslaw.zolnik@pecgrajewo.com.pl

do pobrania:

Scroll to Top
Skip to content