Zapytanie ofertowe Nr IZ/P/01/2018

Zapytanie ofertowe Nr IZ/P/01/2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

Załączniki:


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

tel/fax:  86 272 23 88e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.plwww.pecgrajewo.com.pl 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania:      

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”

zgodnie z „REGUALMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie”

obowiązującym w PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

Rodzaj zamówienia:

USŁUGA

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia

jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

     Radosław Zolnik

.……………………….

               /podpis i pieczęć/

Grajewo, 04 grudzień 2018 r.

Spis treści:

Rozdział A: POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.1:Procedura udzielania zamówienia.

     A.2:   Nazwa i adres Zamawiającego.                

A.3:Pozostałe informacje.

Rozdział B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

B.1:Opis przedmiotu zamówienia.

B.2:Termin wykonania zamówienia.

Rozdział C: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

C.1:Opis warunków udziału w postępowaniu:

–          wymogi formalne,

–          warunki podmiotowe.

           C.2:     Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

C.3:   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

C.4:Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

C.5:Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

C.6:Miejsce i termin składania ofert.

C.7:Kryteria i zasady oceny ofert.

C.8:Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

C.9:Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia.

C.10:Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

C.11: Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

C.12: Wymagania dotyczące wadium

Rozdział D: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Rozdział E: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Rozdział F: STANDARDOWE FORMULARZE.

Formularz ofertowy

Wykaz załączników do Formularza Oferty:

Załącznik 1: „Oświadczenia Wykonawcy – część 1”

Załącznik 2 „Oświadczenia Wykonawcy – część 2”

Załącznik 3: „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”

Załącznik 4: „Informacje na temat doświadczenia”

Rozdział A

POSTANOWIENIA OGÓLNE

A.1. Procedura udzielania zamówienia.

Wartość szacunkowa zamówienia – poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oraz załącznikiem do tego Regulaminu „Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

A.2. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22; tel/fax: 86 272 23 88, e-mail pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl , www.pecgrajewo.com.pl .

A.3. Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadza Komisja Przetargowa.

Rozdział B.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

B.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia

jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

B.1.1 Rodzaj zamówienia: usługa

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 – usługi zarządzania budową

71530000-2 – doradcze usługi budowlane

71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym

71241000-9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania

79100000-5 – usługi prawnicze

B.1.2 Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

     Zakres projektu obejmuje:

 • budowę wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej ht+lt 6,4MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
 • budowę węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego o długości ok. 480 mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła niskotemperaturowego z wysokosprawnej kogeneracji,
 • budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i budowlanej w celu poprawnego współdziałania istniejących źródeł energii cieplnej i energii elektrycznej z nowo wybudowanym źródłem kogeneracyjnym.

I. Etap I – przygotowanie inwestycji

 1. 1.Współudział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlano – montażowych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie:

a) przygotowania dokumentacji przetargowej (w tym PFU) i uzgodnienia jej z Zamawiającym

 1. 2.Przygotowanie treści umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z ustaleniami przetargu i na warunkach wynikających ze złożonej oferty.
 2. 3.Obsługa prawna .

inwestycji   oraz po zakończeniu procesu inwestycyjnego ( dotyczy roszczeń z gwarancji i rękojmi),

II. Etap II – realizacja inwestycji

 1. 1.Przekazanie wykonawcy przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.
 2. 2.Ustanowienie na własny koszt inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
 3. 3.Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
  1. a)kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa w toku robót budowlanych i przyszłego użytkowania,
  2. b)sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,
  3. c)kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,
   1. d)kontrola jakości wykonanych prac i wydawanie poleceń usunięcia usterek
   2. e)uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, częściowych
   3. f)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez Wykonawców lub Zamawiającego, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, bądź opinii rzeczoznawców.
   4. g)bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,
   5. 4.Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.
   6. 5.Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.
   7. 6.Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą i aktualnym postępem prac w zakresie rzeczowym i finansowym (potwierdzonym przez protokół).
   8. 7.Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami instytucji finansujących.
   9. 8.Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.
   10. 9.Dokonywanie odbiorów technicznych, przy współudziale Zamawiającego, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji.
    1. 10.Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych.
    2. 11.Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.
     1. 12.Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.
     2. 13.Udział w pracach komisji odbioru.
     3. 14.Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację.
     4. 15.Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie taka potrzeba).

III. Rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi, w zakresie:

 1. a)przygotowania wniosków o płatność wraz z załącznikami,
  1. b)prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – przygotowywanie bieżących sprawozdań rozliczeniowych do instytucji finansujących oraz uzgadnianie ich treści z Zamawiającym
  2. c)doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania oraz współpraca przy kontroli ze strony instytucji finansujących i przyznających dotacje i pożyczki.
  3. d)Opracowanie raportów z monitorowania w okresie trwałości projektu

Usługa objęta niniejszą umową musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r poz. 1409) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących.

Pozostałe obowiązki

 1. 1.Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Inwestor Zastępczy:
 2. 1.Powoła na swój koszt wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności, w tym między innymi branże:
 • instalacje i sieci sanitarne,
 • konstrukcyjno – budowlanej,
 • instalacje i sieci elektryczne
 1. 2.Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie umożliwiającym terminowe, planowane rozpoczęcie robót:
 • dane osobowe,
 • zakres umocowania,
 • oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,
 • uwiarygodnione kopie uprawnień osób o których mowa w ust 1.
 1. 3.Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, osób o których mowa w ust 1, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.
 2. 4.Inwestor Zastępczy ustanawia inspektorów nadzoru, którzy działają w ramach umocowania określonego przez zamawiającego w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Inwestorem Zastępczym.
 3. 5.W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie wskazanych w ustawie Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.
 4. 6.Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.
 5. 7.Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną.
 6. 8.Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, wystawi w ciągu 24 godzin pisemne potwierdzenie wydania polecenia.
 7. 9.Polecenia inspektora nadzoru nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.
 8. 10.Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych na inwestycję lub jej części składowe.

B.2 Termin wykonania zamówienia:

Okres realizacji zamówienia – umowy o zastępstwo inwestycyjne: od podpisania umowy do

czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji, orientacyjnie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Planowany okres realizacji robót budowlanych: 2019-2021 rok.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

W szczególności dopuszczalne są zmiany:

 • korzystne dla zamawiającego, w tym przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty, bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie,
 • wzrostu zakresu rzeczowego poprzez zamówienie uzupełniające lub dodatkowe konieczne do realizacji umowy,
 • przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, w szczególności w związku z dłuższym niż wskazany powyżej terminem realizacji inwestycji,
 • zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział C

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

C.1 Warunki udziału w postępowaniu.

C.1.1 Wymogi formalne:

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić warunki uprawniające do udziału w postępowaniu o zamówienie oraz wykazać się zdolnością do wykonania zamówienia. Spełnienie warunków ocenione zostanie poprzez stwierdzenie i udokumentowanie spełnienia następujących wymagań:

C.1.1.1 W zakresie prawa do ubiegania się o uzyskanie zamówienia:

 1. 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol­nymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostęp­nienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;
 4. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferta będzie musiała zostać złożona poprzez wypełnienie i podpisanie FORMULARZA OFERTOWEGO wraz z załącznikami (wzór przedstawiono w rozdziale F niniejszej SIWZ) w sposób określony w SIWZ.

C.1.1.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako konsorcjum).

C.1.1.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

C.1.1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

C.1.1.6 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych.

C.1.1.7 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

C 1.2 Warunki podmiotowe

C.1.2.1 Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

C.1.2.2 Wykonawca winien spełniać warunki w niżej wymienionym zakresie:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

 1. 1.posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i legitymujących się przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. 2.wykonanie minimum 1 zadania inwestycyjnego – w zakresie Inwestorstwa Zastępczego – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z prowadzeniem inwestycji z zakresu realizacji elektrociepłowni (w wysokosprawnej kogeneracji) opalanych gazem lub biomasą o mocy min. 1,0 MWel, o wartości inwestycji min. 10,0 mln PLN,
 3. 3.rozliczenia bieżące oraz wykonanie rozliczenia końcowego dla minimum 1 zadania inwestycyjnego, finansowanego z funduszy UE (w tym jedno zadanie finansowane z POIiŚ) – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związane z modernizacją komunalnych systemów ciepłowniczych, polegającą na zabudowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu lub biomasy
 4. 4.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę min. 1.000.000,00 PLN,
 1. 3)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

C.2   Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawców.

C.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

C.3.1 Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” (wzór przedstawiono w rozdziale „F” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zawierający następujące załączniki:

C.3.1.1. Załącznik nr 1 – „Oświadczenia Wykonawcy – część 1”

C.3.1.2. Załącznik nr 2 – „Oświadczenia Wykonawcy – część 2

C.3.1.3. Załącznik nr 3 – „Kwalifikacje i doświadczenie personelu” zawierający wykaz pracowników proponowanych do udziału w tym zamówieniu oraz do załącznika nr 3 należy dołączyć oświadczenia tych osób o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych i spełnieniu innych stosownych wymagań niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

C.3.1.4. Załącznik nr 4 „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”.

W załączniku należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące usług o podobnym charakterze zrealizowanych lub realizowanych, informacji na temat Zamawiających, z którymi można się będzie skontaktować w celu uzyskania dalszych szczegółów na temat. Do załącznika nr 4 należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, itp.) zadań w zakresieokreślonym w pkt. C 1.2 ppkt. 2 i 3.

C.3.1.5. Załącznik nr 5 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone podmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

C.3.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, którzy nie złożyli pełnomocnictw, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

C.3.3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) do oferty musi być dołączona informacja, z której wynikać będzie:

 1. 1.jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 2. 2.umowa musi być zawarta na czas realizacji zamówienia, rozumianego jako okres od pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez złożenie oferty, podpisanie umowy i jej realizacji oraz obejmujący termin gwarancji i rękojmi,
 3. 3.zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia w przypadku wyboru oferty,
 4. 4.określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego – lidera, upoważnionego do reprezentowania konsorcjum na zewnątrz, podpisania oferty, umowy oraz zaciągania zobowiązań, w tym finansowych do wysokości kwoty obejmującej pełne koszty realizacji zadania wraz z ewentualnymi karami umownymi a także kosztami gwarancji i rękojmi oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie,
 5. 5.sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
 6. 6.nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym (wejście w życie pod warunkiem wygrania przetargu)
 7. 7.uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.

Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt. C.3.1.1. i C.3.1.2. Przedmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. C.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym-liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący- lider konsorcjum. Podmiot wiodący – lider powinien zapewnić realizację zadania w 60 %, a pozostali nie mniej

niż po 10%. Przedsiębiorcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

C.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Radosław Zolnik – Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo, tel/fax: 86 272 2388, e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

Dopuszcza się obok pisemnej, faksową formę korespondencji dotyczącą niniejszego postępowania.

C.5 Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

C.5.1 Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty i załącznikach (rozdział F SIWZ), które należy traktować jako wzór.

C.5.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

C.5.3 Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kserokopii. Jeżeli Wykonawca zamierza dołączyć kserokopie, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upełnomocnione. Należy na kserokopii zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.

C.5.4 Formularz Oferty wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty) winien być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami rozpoczynając od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Załączniki oferty winny być ułożone zgodnie z ich numeracją podaną w Formularzu Oferty.

C.5.5 Dostarczenie na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

C.5.6 Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, to za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego.

C.5.7 Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

C.5.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty

C.5.9 W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

C.5.10 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami (zamieszczonymi w Rozdziale „F” niniejszej SIWZ).

C.5.11 Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

C.5.12 Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt. C.6.1. w dwóch kopertach:

Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą wykonawcy należy zaadresować na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22; 19-200 Grajewo i oznaczyć: „Oferta na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego”, „UWAGA: Nie otwierać przed 14.12.2018 r. godz. 1015”.

Koperta wewnętrzną oprócz opisu j.w. powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedwczesne otwarcie.

C.5.14 Wadium

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w terminie do 14.12.2018 r. godz. 1015na następujących zasadach:

 1. 1.Wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).
 2. 2.Wadium można wnieść w jednej z lub kilku następujących formach:
 • pieniężnej,
 • gwarancji bankowej,
 • poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 1. 3.Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO nr rachunku: 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322 lub w kasie PEC Sp. z o.o. w Grajewie przy ulicy Targowej 22 w godz. od 7oo do 14oo z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

 1. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę faktycznego wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
 2. 5.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy gwarantem a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).

Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:

–        odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

–        nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

–        zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z terminem związania ofertą.

 1. 6.W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej pomiędzy poręczycielem, a osobą na rzecz której poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego odnoszące się do:

–        uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

–        nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

–        zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Termin ważności gwarancji (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi się pokrywać z terminem związania ofertą.

 1. 7.W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne co najmniej do dnia związania ofertą.

Umowa poręczenia winna zawierać zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, iż Wykonawca:

–        Wykonawca uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

–        Wykonawca nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

–        zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. 8.Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub w poręczeniach, o których mowa a pkt. 5,6,7 należy zdeponować za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Zamawiającego w kasie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dołączyć do oferty, ewentualnie przedłożyć w trakcie otwarcia ofert.
 2. 9.Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
 3. 10.Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. 11.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
 5. 12.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera lub innego członka konsorcjum (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).
 6. 13.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
  1. 1) Po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana);
  2. 2) Po unieważnieniu postępowania.
  3. 14.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  4. 15.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi

wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

 1. 16.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 2. 17.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 3. 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 4. 2)nie wniósł w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 5. 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 6. 18.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP chyba, że udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

C.6   Miejsce i termin składania ofert.

C.6.1 Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22; 19-200 Grajewo.

C.6.2 Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r. godz. 1000.

Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką o treści:                       

PEC Sp. z o.o.

            WPŁYNĘŁO        Data……….                  WPŁYNĘŁO

L.dz. ……….. podpis……….

 z dopisaną odręcznie godziną wpływu.

C.6.3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

C.7 Kryteria i zasady oceny ofert.

C.7.1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób obliczenia ceny.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Nazwa kryteriumWaga %Sposób punktowania pkt
Cena76.0076
Doświadczenie personelu24.0024

Doświadczenie personelu (maksymalnie 24 punkty) – w przypadkutego kryterium ocenie podlega doświadczenie następujących wybranych kluczowych pracowników wykazane jako „szczegółowe doświadczenie zawodowe”:

 • Kierownik (koordynator) zespołu,
 • Inspektor nadzoru w branży sanitarnej,
 • Specjalista ds. rozliczeń.

Ocenie doświadczenia każdego z ww. kluczowych pracowników dokonywane będzie poprzez przyznanie punktów za doświadczenie zgodnie z poniższą zasadą:

 • Wykazanie jednego zadania spełniającego warunki SIWZ (ust. C.1.2.2 pkt.2) ppkt.2 i 3) – 0 pkt.
 • Wykazanie dwóch zadań spełniających warunki SIWZ (ust. C.1.2.2 pkt.2) ppkt.2 i 3) – 4 pkt.
 • Wykazanie trzech zadań spełniających warunki SIWZ (ust. C.1.2.2 pkt.2) ppkt.2 i 3) – 8 pkt.

C.7.2 Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą ilość punktów.

C.8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

C.9   Miejsce i termin otwarcia ofert. Informacje o trybie otwarcia ofert.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Targowa 22; 19-200 Grajewo.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 1015.

C.9.1   Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób:

 • bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • przedstawienie składu komisji przetargowej;
 • informacja o liczbie złożonych ofert;
 • zbadanie nienaruszalności ofert i ich zewnętrznego wyglądu;
 • otwarcie złożonych ofert.

C.9.2 W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane:

 • nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy;
 • cena;
 • termin wykonania zamówienia (termin obowiązywania umowy);
 • warunki płatności.

C.9.4 Zamawiający przed oceną szczegółową (merytoryczną) oferty dokona w części niejawnej przetargu oceny formalnej, tzn. sprawdzi czy każda z ofert:

 • została prawidłowo podpisana;
 • jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego;
 • spełnia warunki określone w SIWZ.

C.9.5 Zamawiający odrzuci ofertę, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

C.9.6 Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową w oparciu o kryteria podane w niniejszej SIWZ.

C.9.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy zaoferowana cena przekroczy wysokość środków w przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania

C.10 Formalności jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy

C.10.1 Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

C.10.2 Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do nn. Specyfikacji.

C.11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zaokrąglone do wysokości pełnego złotego.
 1. 2.Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. 3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:
 • pieniądzu,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (zobowiązanie pieniężne),
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. 4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 2. 5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu wymagana kwota zabezpieczenia zostanie wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO nr rachunku: 65 1240 5211 1111 0010 7348 2322, podając nazwę wpłacającego oraz informację czego wpłata dotyczy: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy do umowy na Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno znaleźć się na powyższym koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
 3. 6.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami Zamawiający zalicza na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. 7.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Ww. odsetki wraz z kwota zabezpieczenia służą Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 5. 8.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 1. 9.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 1. 10.Przy wnoszeniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 1. 11.Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wypłatę kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 4 niniejszego rozdziału.

C.12 Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.

O rezultacie postępowania wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.

Rozdział D

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cenę ofertową należy podać w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Cena ofertowa musi zostać określona jako jednoznaczna i ostateczna i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe VAT wyliczony będzie do faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale B niniejszej Specyfikacji zgodnie z polskimi przepisami i normami.

Rozdział E

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Rozdział F

STANDARDOWE FORMULARZE

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

na:

Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – dla przedsięwzięcia.:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia

jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

Nawiązując do ogłoszenia składamy ofertę wykonania zamówienia na następujących warunkach:

 1. 1.Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.
 2. 2.Oferujemy pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia

jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

za cenę ryczałtową:

            Netto                           – ……… PLN

            Podatek VAT ….…%            – ………. PLN

            OGÓŁEM                  – ……… PLN tj. co stanowi ……% od kosztu inwestycji

Słownie: ……………………………………………………………………………………

 1. 3.Oświadczamy, że uważamy się związanymi ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. 4.Oświadczamy, że w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w ofercie warunkach oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej. Umowę tę zawrzemy we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
 3. 5.Oświadczamy, że wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.
 4. 6.Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 5. 7.Oświadczamy, że w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ustalonej w umowie ceny ofertowej w formie …………………….
 6. 8.Nr konta na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium ………………………………..
 7. 9.Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 8. 10.Zastrzegamy, że następujące dokumenty załączone do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz podawane do publicznej wiadomości:

……………………………………………………………………………………………

Do oferty załączam:

Załącznik 1: „Oświadczenia Wykonawcy – część 1”.

Załącznik 2: „Oświadczenia Wykonawcy – część 2”.

Załącznik 3: „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”.

Załącznik 4: „Informacje na temat doświadczenia”.

Załącznik 5: Proponowane terminy płatności zgodnie z zapisami § 7 ust. Projektu umowy (do akceptacji przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy).

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

(W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

(W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu: ……………………………………………….

(W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum)

Numer Faxu: ………………………………………………….

(W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum)

5. Numer e-mail: ………………………………………………….

(W przypadku oferty konsorcjum dotyczy lidera konsorcjum)

6. Numer konta bankowego:

……………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………

REGON: ……………………………………………….

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

……….……….…………………………….

(podpis, pieczęć)

Data: ………………………………

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy – część 1”

Niniejszym oświadczam, że:

 1. 1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. 2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. 3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.
 4. 4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. 5.Spełniamy i przyjmujemy warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy        

……………………………………………

     (podpis, pieczęć)        

Data: ………………………………….

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2: „Oświadczenia Wykonawcy – część 2″

 1. 1.Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
 2. 2.Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania prac lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
 3. 3.Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadamy lub będziemy posiadać potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
 4. 4.Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. 5.Oświadczamy, że na dzień podpisania umowy osoby wskazane w ofercie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie wykażą się obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej niezależnie od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, czy też podstawy prawnej zatrudnienia.
 6. 6.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy.
 7. 7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
 8. 8.Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji Usługi w określonym czasie.
 9. 9.Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w „FORMULARZU OFERTOWYM” (ofercie) są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
 10. 10.Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

……………………………………………………………………………………………………………….

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………

                                                                              (podpis, pieczęć)      

Data: ………………………………….

(pieczęć Wykonawcy lub wpisana

pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3: „Kwalifikacje i doświadczenie personelu”

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (stanowiska), doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Szczegółowe doświadczenie zawodowe pracowników

Lp.*Imię i NazwiskoStanowiskoIlość zadań spełniających warunki SIWZ (ust. C.1.2.2 pkt.2) ppkt.2 i 3)Wykaz zadań spełniających warunki SIWZ (ust. C.1.2.2 pkt.2) ppkt.2 i 3)Rodzaj uprawnień
      
      
      
      

Ponadto oświadczamy*, że wykazane w pkt. …. wyżej osoby posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie niezbędnym do sprawowania funkcji inspektora nadzoru przy realizacji ww. przedsięwzięcia

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………….

                                                                                (podpis i pieczęć)

Data: ……………………………………

(pieczęć Wykonawcy lub

wpisana pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4A: „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 • wykonanie minimum 1 zadania inwestycyjnego – w zakresie Inwestorstwa Zastępczego – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związanych z prowadzeniem inwestycji z zakresu realizacji elektrociepłowni (w wysokosprawnej kogeneracji) opalanych gazem lub biomasą o mocy min. 1,0 MWel, o wartości inwestycji min. 10,0 mln PLN,
Zamawiający nazwa i adresPrzedsięwzięcie nazwa i lokalizacjaWartość robót [tys. zł]Terminy realizacji
Ogółemw siłach własnychrozpoczęciezakończenie
      
      
      

Do niniejszego wykazu dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale C niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) potwierdzające pozytywną opinię (referencje, itp.) Zleceniodawcy.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………

                                                                               (podpis i pieczęć)

Data: …………………………………..

(pieczęć Wykonawcy lub

wpisana pełna nazwa Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 4B: „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, prac w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1. 1.rozliczenia bieżące oraz wykonanie rozliczenia końcowego dla minimum 1 zadania inwestycyjnego, finansowanego z funduszy UE (w tym jedno zadanie finansowane z POIiŚ) – w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, związane z modernizacją komunalnych systemów ciepłowniczych, polegającą na zabudowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu lub biomasy
Zamawiający nazwa i adresPrzedsięwzięcie nazwai lokalizacjaWartość robót [tys. zł]Terminy realizacji
Ogółemw siłach własnychrozpoczęciezakończenie
      
      
      

Do niniejszego wykazu dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale C niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) potwierdzające pozytywną opinię (referencje, itp.) Zleceniodawcy.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

…………………………………………

          (podpis i pieczęć)

Data: …………………………………..

Scroll to Top
Skip to content