Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę biomasy do celów energetycznych na sezon 2018/2019

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę biomasy
do celów energetycznych na sezon 2018/2019

1.      Sortyment: biomasa – zrębek z drzew iglastych, liściastych i wierzby energetycznej
w ilości około 15 000 ton w rozbiciu na dostawy miesięczne oraz dobowe.

kaloryczność                                               8 – 13 MJ/kg

wilgotność względna                                    30 – 50 %

wymiary przeciętne dł/szer/gr.[mm]                50 x 15 x 5 

popiół                                                        do 1 %

2.      Biomasa musi być zgodna i odpowiadać standardom określonym
w Dz.U. Nr 260 poz. 2181 i m.in. nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych
tj. kamieni, skrawków metalu oraz biomasy rolnej. itp., mogących zakłócić prace instalacji zamawiającego.

3.      Termin dostawy: 26.03.2018 – 31.12.2019 wg miesięcznego harmonogramu, który zostanie dołączony do umowy.

Miejsce dostawy: loco plac PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2 – dostawy wyłącznie transportem samochodowym z ruchomą podłoga do rozładunku.

4.      Miejsce i tryb składania ofert:

–   oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na dostawę biomasy do celów energetycznych na sezon 2018/2019”
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie,

–    oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2 w sekretariacie, do dnia 14.03.2018 do godz. 1200,

–    w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2018 do godz. 1200,

–    Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

–  otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2018 o godz. 1215 w Sali konferencyjnej
w siedzibie Zamawiającego.

5.      Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

–  oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować i parafować,

–    oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk
oraz stanowisk służbowych,

–    na pierwszej stronie oferty należy zamieścić nazwę firmy i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

–   na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,

–    wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację, nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń
lub poprawek w tekście oferty

6.      W ofercie należy podać:

–    proponowaną ilość biomasy,

–    rzeczywiste parametry dostarczanej biomasy,

–    cenę jednostkową netto zł/GJ biomasy dostarczonej na plac składowy PEC Sp. z o. o. ul. Targowa 2 w Grajewie,

–    wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

–   gwarancję niezmienności ceny biomasy w okresie realizacji zamówienia,

–    termin płatności 60 dni.

7.      Sposób rozliczenia:

–    po uzgodnieniu z dostawcą do rozliczenia końcowego przyjmowana będzie cena jednostkowa netto za tonę dostarczonej biomasy określona na podstawie wyników badań – przeprowadzonych przez laboratorium PEC Sp. z o.o. w Grajewie,
ul. Targowa 2 – określających wilgotność całkowitą wyrażoną w % dostarczonej biomasy i odniesionej do niej wartości opałowej na podstawie tabeli wilgotności (załącznik).

8.      Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

–    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

–    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–  opłacona polisa, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

–    informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.      Kryteria wyboru i oceny ofert:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie będzie oceniało ofertę wg następujących kryteriów:

–   cena – 100 %

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianej biomasy
wg następujących zasad:

–    zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt.1 bez skutków prawnych
i finansowych obciążających Zamawiającego,

–    zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, ilości dostaw o 20 % na tych samych warunkach.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

–   dostawca zobowiązany jest do podania w ofercie gwarantowanej wielkości dostaw.

12.   Informacja o trybie wyboru dostawców:

–    z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,

–   po przeprowadzeniu negocjacji Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji,

–    zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi
po zaakceptowaniu najkorzystniejszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2,

–  Zamawiający może podpisać umowę z kilkoma Dostawcami.

–    Zamawiający gwarantuje sobie prawo zmniejszenia ilości oferowanej biomasy przez danego dostawcę w celu dywersyfikacji dostaw, bez skutków prawnych
i finansowych obciążających Zamawiającego,

–    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,

–    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

–    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

–   Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części
bez podania przyczyny,

–   o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

13.   Informacje dodatkowe:

1)  oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

–    nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu
do składania ofert,

–   zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu
do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania,

2)      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty lub o niezakwalifikowaniu
do dalszego postępowania ( negocjacji) w formie pisemnej,

   3)      z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

14.  Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami:

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Radosław Zolnik – Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2 tel./fax.: 86 272 23 88 w godz. 8oo – 15oo,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Wojciech Nietupski, Henryk Wróblewski – PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2

tel./fax.: 86 272 23 88 w godz. 8oo – 15oo.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content