Trwa „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

Zakres projektu obejmuje budowę:

  • wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
  • węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego.

Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok, a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 22 242,6 Mg/rok.

Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 30.11.2021 r.

Realizacja projektu, zapewni niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” dotację ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Scroll to Top
Skip to content