Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2020/2021

Oznaczenie sprawy:

2/MW/2020

Grajewo, dnia 30.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Zamawiający:

1.1.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie

tel/fax.: 86 272 23 88

e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.plwww.pecgrajewo.com.pl,

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7oo – 15oo.

NIP: 719-11-94-986, KRS0000030582, REGON 450154594,

1.2.  Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.

1.3.  Adres pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. 1.1.

 II.Przedmiot zamówienia:

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego towaru:

Miał węglowy II A klasa 23-12-05 w ilości 7 500 ton

Sortyment                                                       M II A wg PN-82/G-97001

Typ                                                                 31.2 wg PN-82/G-97002

wartość opałowa                                             23 MJ/kg

zawartość popiołu                                           max. 12 %

zawartość siarki                                              max. 0,5%

wilgotność                                                       max. 18%

granulacja                                                       0 – 20 mm

skład frakcyjny                                    0-3 (30%), 3-10 (50%), 10-20 (20%)

spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5-20

2.2.  Dostarczany miał węglowy będzie:

a) jednorodny w swojej masie,

b) o stabilnych parametrach jakościowych zgodnych z umową,

c) wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek w postaci kamienia, złomu, mułów i flotów oraz zlepionych drobnych frakcji miału,

d) nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgla,

e) będzie poddawany procesom przeróbczym w zakładach  przeróbczych i wzbogacania węgla w celu uzyskania wymaganych parametrów w wyniku procesów przeróbczych.

2.3.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania dostawy:

Termin dostawy: według miesięcznego harmonogramu w okresie październik 2020 r. – luty 2021 r., który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.

2.4.  Miejsce dostawy: plac składowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22 – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

III.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

3.1.  Wymagane wadium 35.000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

3.2.  Warunki uczestnictwa:

Informacje dotyczące sytyuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w SIWZ.

IV.Tryby:

4.1.  Tryb udzielenia zamówienia:

1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 nr 19, poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 288) art. 138a ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3.

2) Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

3) Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasadkonkurencji,   efektywności, równego traktowania,      jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu, oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

5) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odrzucenia oferty, unieważnienia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postepowania bez wyboru oferty lub niezakwalifikowania oferty do dalszego postępowania (negocjacji)odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7) Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

8) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

9) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.

4.2.  Kryteria wyboru ocen:

1) Cena

2) Inwestor zastrzega, że z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.

Szczegółowy sposób oceny zawiera SIWZ.

4.3.  Informacje administracyjne:

1) Termin składania ofert: 15 maja 2020 r. do godz. 10oo.

2) Termin związania ofertą – liczba dni: 30 od wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15 maja 2020 r. Godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Grajewie ul. Targowa 22.

załączniki

Scroll to Top
Skip to content