Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń Zamawiającego w latach 2022 i 2023

 „Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON do samochodów
i urządzeń Zamawiającego w latach 2022 i 2023”

data zamieszczenia: 21 luty 2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM – dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul Targowa 22
19-200 Grajewo, tel. 86 2722388, faks 86 2722388 wew. 123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Miejska.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna sprzedaż idostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń Zamawiającego w latach 2022 i 2023.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON
do samochodów i urządzeń zamawiającego w latach 2022 i 2023 w ilości ok.: 45 000 litrów”. Zamówienie dotyczy dostawy oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego
o pojemności 2 500 l, do pojazdów w samochodowych i maszyn będących w użytkowaniu PEC Spółka z o.o. w Grajewie, realizowana w formie zakupu bezgotówkowego. Paliwo musi spełniać wymogi Polskich Norm. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego
do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 700-1500 w dni robocze, a załadunek zbiornika nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podana niżej ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości paliwa
w ramach ustalonej ceny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia. Oferent ma złożyć ofertę łączną na dostawę paliwa wraz
z dzierżawą zbiornika magazynowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o       Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa    w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                          w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • Koncesję, zezwolenie lub licencję,
  • Świadectwo jakości oleju napędowego ( zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie, dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostaw odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atest laboratoryjny zgodny z normą PN-EN 590),
  • Dokument wskazujący Producenta sprzedawanego przez Wykonawcę oleju napędowego ON. Przez wspomniany dokument rozumie się każdy dokument np. karta nalewu, świadectwo autoryzacji, świadectwo jakości, zaświadczenie producenta o dystrybucji przez wykonawcę oleju napędowego wyłącznie jego produkcji itp. Dokumentem wskazującym Producenta oleju napędowego ON nie może być oświadczenie Oferenta,
  • Potwierdzoną informację o cenie detalicznej oleju napędowego Oferenta obowiązująca
   w dniu 3 marzec 2022 r.
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
    o udzielenie zamówienia,
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
   • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony sektorowy

1.       Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia sektorowego prowadzone jest
z wyłączeniem przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579, 2018) zwanej dalej „ustawą” na podstawie przepisów
art. 133 ust 1 Pzp.

2.       Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją ciepła o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt.3 Pzp.

3.   Zamówienie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w  specyfikacji przetargowej oraz „Regulaminie  udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane  służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych w rozumieniu artykułów 132 i 133”

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m. in. zmian przepisów w zakresie podatku VAT od paliw płynnych)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pecgrajewo.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo,

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2022 r. godzina 1200, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content