PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 i 2022

                                                                                               Znak sprawy: SF/1/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Targowa 22

19-200 Grajewo

tel/fax 86 272 23 88

e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

www.pecgrajewo.com.pl

Grajewo, 28 wrzesień 2021 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Określenie zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

 I.            Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

tel/fax 86 272 23 88, e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.plwww.pecgrajewo.com.pl

II.            Przedmiot zamówienia.

Działając na podstawie art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.   (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217. ze zmianami) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Grajewie 
(dalej zwana jako Zamawiający) zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia:

,,PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2021 i 2022″

Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego powinno zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

III.     Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)badanie sprawozdania finansowego za rok2021 i 2022;

2)sporządzeniesprawozdania z badania przez biegłego rewidenta w trzech egzemplarzach zawierające informacje czy badane sprawozdanie finansowe:

– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, umową Spółki;

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

 IV.Warunki udziału w postępowaniu.

1.Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:

1)Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.

2)Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach czy też o ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione na prośbę Oferenta w siedzibie Zamawiającego.

3)Cena netto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, wydatki związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami, koszty podróży).

Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu.

2.Wymagania wobec Oferenta:

1)Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie dysponować osobami, należycie przygotowanymi do wykonania zlecenia;

2)Posiadać odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.Podstawowe wymagania dotyczące oferty:

Oferta (sporządzona w jęz. polskim) powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu, być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami, dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji

4.Instrukcja dla oferentów:

1)Na kopercie winien być wskazany tytuł i numer zapytania ofertowego;

2)Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

3)Zaleca się aby oferta i wszystkie załączniki zostały ponumerowane i ułożone według kolejności przedstawionej w punkcie 5 Zaproszenia oraz trwale złączone.

5.Załączniki wymagane od oferentów:

1)Klauzula informacyjna (dot. RODO) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,

2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,

3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4,

4)Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki,

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,

6)Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów/wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdańfinansowych,

7)Certyfikat, polisę lub inny dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu postępowania,

8)Wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach,

9)Wykaz minimum dwóch wykonanych badań sprawozdań finansowych firm ciepłowniczych wraz z informacją o terminach ich wykonania,

10)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu,

11)Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawniające do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jak również podmiotu, ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie badania,

12)Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki,

13)Projekt umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

 Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osobę/y upoważnione (do reprezentacji oferenta), a jeśli jej/ich upoważnienie wynika z pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wszystkie strony oferty oraz jej załączniki muszą być parafowane przez osoby/ę upoważnione/ą do podpisywania dokumentów.

6.Analiza otrzymanych ofert:

1)Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez oferentów wymogów, określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów, wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2)Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania zgodności stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również – w razie potrzeby – poprzez wezwanie oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów,

3)Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

7.Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia:

–   rozumiany jako dzień dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy pełnych dokumentów końcowych – sprawozdania z badania.

   Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składnia ofert.

8. Terminimiejsceskładaniaofert:

Terminzłożeniaofertupływa12 październik 2021r. do godz. 1000. Pisemneofertypowinnybyćprzesłane na adres:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

 Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone
po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 Ofertę należyprzesłaćlubskładaćwzamkniętejkopercie w sposób gwarantujący
jej nienaruszalnośćznapisem„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022; SF/1/2021”.

 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12 październik 2021 r. Godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Grajewie ul. Targowa 22.

 9. Kryteria oceny ofert i ich waga.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu zadania, przelewem na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę w fakturze, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze sprawozdaniem z badania.

 V.Pozostałeinformacje:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.

2.Zamawiający w załączeniu przedstawia podstawowe informacje do przygotowania oferty.

3.Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Główna Księgowa P. Krystyna Wojciechowska, e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl, tel. 86 272 23 88 wew. 116.

4.Zamawiający w możliwie najkrótszym terminie zawiadomi Zleceniobiorcę o wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników na wybór jego oferty.

5.Zleceniobiorca prześle na adres Zleceniodawcy podpisaną w dwóch jednobrzmiącychegzemplarzach Umowę zapośrednictwempoczty(listempoleconym), w ciągu 10 dni od dnia uzyskaniu informacji o wyborze jego oferty. Istnieje również możliwość podpisania umowy na miejscu – w siedzibieZleceniodawcy. Podpisanie umowy nastąpi niepóźniejniżprzedupływemterminuzwiązaniaofertą.

6.W celu przygotowania wyceny za badanie sprawozdania finansowego, dane dotyczące PEC Sp. z o.o. w Grajewie zostaną przesłane na wniosek oferenta w formie przygotowanej przez Zamawiającego Karty informacyjnej, na wskazany przez oferenta adres email.

7.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w rozumieniu artykułów 132 i 133.

Scroll to Top
Skip to content