Przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji na sprzedaż jednego samochodu typu furgon – FIAT Ducato rok produkcji 1998 stanowiący własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie

Grajewo, dnia 13.09.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie

ul. Targowa 2 19-203 Grajewo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji na sprzedaż jednego samochodu typu furgon – FIAT Ducato rok produkcji 1998 stanowiący własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.

cena wywoławcza – 2.500,00 zł netto + VAT (23%)

wadium – 250,00 zł netto + VAT (23%)

1. Dane identyfikacyjne pojazdu: 

 • samochód ciężarowy FIAT Ducato
 • data ważności badań technicznych – 12.02.2017
 • pojemność silnika – 2800 cm3
 • rok produkcji 1998
 • nr identyfikacyjny: ZFA23000005651175
 • nr rej. BGR E297
 • licznik- 301 849 km
 • kolor – biały

2. Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

3. Samochód można oglądać w dniach 13 – 19 września w godz. od 700 do 1500.

Informacje o warunkach przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie przy ul. Targowej 2 – świetlica o godz.: 9:00 w dniu 20 września 2016 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

– w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 19 września 2016 r. na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie Nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126 Bank BPH S.A. o. Grajewo (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie przelewu.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zamknięciu przetargu.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie (100,00 zł netto + VAT 23%) powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dodatkowe.

a) Nabywca samochodu zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia samochodu osiągniętą
w przetargu na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie
Nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126, 
nie później niż do dnia zawarcia umowy.

b) Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • §dowód wpłaty wadium;
 • §w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne;
 • §w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;
 • §w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. samochodu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Targowej 2, 19-203 Grajewo (codziennie w godz. 7:00 – 15:00), kontakt telefoniczny pod nr (86) 272 – 23 – 88.

Osoby do kontaktu:

 • §Bogusław Krzynówek – Kierownik Ciepłowni
 • §Makowski Mieczysław – Magazynier

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, na stronie internetowej: www.pecgrajewo.com.pl oraz Urzędu Miasta Grajewo: www.grajewo.pl.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content