Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie ul. Targowa 2 19-203 Grajewoogłasza przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji na sprzedaż koparko-ładowarki JCB typu 3CX SUPER rok produkcji 2000 stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.

Grajewo, dnia 13.09.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie

ul. Targowa 2 19-203 Grajewo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji na sprzedaż koparko-ładowarki JCB typu 3CX SUPER rok produkcji 2000 stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.

cena wywoławcza – 70.000,00 zł netto + VAT (23%)

wadium – 7.000,00 zł netto + VAT (23%)

1. Dane identyfikacyjne sprzętu: 

 • koparko-ładowarka JCB 3CX SUPER
 • wyposażenie – standardowe
 • rok produkcji 2000
 • nr fabryczny: SLP 3CXFSYE0493650
 • czas pracy – 2 494,6 mgh
 • kolor – żółty

2. Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

3. Koparko-ładowarkę można oglądać w dniach 13 – 19 września w godz. od 700 do 1500.

Informacje o warunkach przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie przy ul. Targowej 2 – świetlica o godz.: 10:00 w dniu 20 września 2016 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

– w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 19 września 2016 r. na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie Nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126 Bank BPH S.A. o. Grajewo (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie przelewu.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia koparko-ładowarki.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zamknięciu przetargu.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie (500,00 zł netto + VAT 23%) powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dodatkowe.

a) Nabywca koparkoładowarki zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia sprzętu osiągniętą
w przetargu na konto Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie
Nr 74 1060 0076 0000 4013 5002 4126, 
nie później niż do dnia zawarcia umowy.

b) Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • §dowód wpłaty wadium;
 • §w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne;
 • §w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;
 • §w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. koparko-ładowarki można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Targowej 2,
19-203 Grajewo (codziennie w godz. 7:00 – 15:00), kontakt telefoniczny pod nr
(86) 272 – 23 – 88.

Osoby do kontaktu:

 • §Bogusław Krzynówek – Kierownik Ciepłowni
 • §Makowski Mieczysław – Magazynier

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, na stronie internetowej: www.pecgrajewo.com.pl oraz Urzędu Miasta Grajewo: www.grajewo.pl.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content