Przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia: „Budowa węzłów cieplnych – rozszerzenie zakresu” dla projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Nr POIS.09.02.00-00-024/10-00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia:

„Budowa węzłów cieplnych – rozszerzenie zakresu”

dla projektu pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”.

do pobrania:

Grajewo: Budowa węzłów cieplnych – rozszerzenie zakresu dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów

Numer ogłoszenia: 275378 – 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2722388, 86 2722388 w. 114, faks 86 2722388 wew. 123.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pecgrajewo.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa węzłów cieplnych – rozszerzenie zakresu dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia: Budowa węzłów cieplnych preizolowanych – rozszerzenie zakresu dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej sytemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów jest: Budowa węzłów cieplnych kompaktowych (w miejsce likwidowanych węzłów grupowych) – 16 szt. wraz z przyłączami cieplnymi z rur preizolowanych do tych węzłów oraz okablowaniem niezbędnym do monitoringu pracy węzłów na podstawie załączników do SIWZ. W ramach zadania należy podłączyć węzły cieplne do istniejącej sieci monitoringu w celu transmisji danych z tych węzłów. Urządzenia do monitoringu muszą być kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. W ramach zadania należy wykonać tabliczki informacyjne – 16 szt. (dla każdego węzła).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych rodzajowo robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 09.09.2014 r. do godz. 10.00 Wadium wynosi 25.000 zł. (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie się przez wykonawcę, że zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu węzłów cieplnych w ilości 10 szt. (w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego). Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. X SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie wykazanie się przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót, które posiadają aktualne, wymagane odrębnymi przepisami prawa, uprawnienia budowlane, umożliwiające im pełnienie tych funkcji, tj.: a) kierownik budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownik robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik robót elektrycznych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. X SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Potwierdzeniem wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będzie że wykonawcy: a) wykażą, iż w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnęli przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion) w każdym roku obrotowym, b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy); c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion). Ocena potwierdzenia spełnienia ww warunku dokonana będzie w oparciu o dane i informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. X SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 1.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej; 1.4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia; 2.1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie; c) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w punkcie (c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian może ponieść Zamawiający – wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 2.2. zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego 3. Pozostałe zmiany 3.1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 3.2. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pecgrajewo.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2014 godzina 10:00, miejsce: W Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2.

Scroll to Top
Skip to content