Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023

 

Znak sprawy: SF/1/2022                                                                 Grajewo, 29.11.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Targowa 22

19-200 Grajewo

tel/fax  86 272 23 88

e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl

www.pecgrajewo.com.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Określenie zamówienia wg CPV: 79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie

 I.            Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

tel/fax  86 272 23 88, e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl www.pecgrajewo.com.pl

II.            Przedmiot zamówienia.

Działając na podstawie art. 66  ustawy  o rachunkowości  z dnia 29 września  1994 r.   (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217. ze zmianami) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie (dalej zwana jako Zamawiający) zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia:

,,PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 ZA ROK 2022 i 2023″

Badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego powinno zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).

III.           Opis przedmiotu zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023;

2)      sporządzeniesprawozdania z badania przez biegłego rewidenta w trzech egzemplarzach zawierające informacje czy badane sprawozdanie finansowe:

– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, umową Spółki;

 – zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

IV.        Warunki udziału w postępowaniu.

1.      Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania:

1)      Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym oferentem na realizację przedmiotu zamówienia.

2)      Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach czy też o ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione na prośbę Oferenta w siedzibie Zamawiającego.

3)      Cena netto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, wydatki związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami, koszty podróży).

Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu.

2.      Wymagania wobec Oferenta:

1)      Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie dysponować osobami, należycie przygotowanymi do wykonania zlecenia;

2)      Posiadać odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

3.          Podstawowe wymagania dotyczące oferty:

Oferta (sporządzona w jęz. polskim) powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu, być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami, dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji

4.          Instrukcja dla oferentów:

1)        Na kopercie winien być wskazany tytuł i numer zapytania ofertowego;

2)        Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

3)        Zaleca się aby oferta i wszystkie załączniki zostały ponumerowane i ułożone według kolejności przedstawionej w punkcie 5 Zaproszenia oraz trwale złączone.

5.          Załączniki wymagane od oferentów:

1)        Klauzula informacyjna (dot. RODO) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,

2)        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,

3)        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4,

4)        Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki,

5)        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy liczone od terminu składania ofert,

6)        Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów/wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

7)        Certyfikat, polisę lub inny dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu postępowania,

8)        Wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach,

9)        Wykaz minimum dwóch wykonanych badań sprawozdań finansowych firm ciepłowniczych wraz z informacją o terminach ich wykonania,

10)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu,

11)    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawniające do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jak również podmiotu, ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie badania,

12)    Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki,

13)    Projekt umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osobę/y upoważnione (do reprezentacji oferenta), a jeśli jej/ich upoważnienie wynika z pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wszystkie strony oferty oraz jej załączniki muszą być parafowane przez osoby/ę upoważnione/ą do podpisywania dokumentów.

6.  Analiza otrzymanych ofert:

1)      Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez oferentów wymogów, określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów, wymaganych
w niniejszym zapytaniu ofertowym,

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania zgodności stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również – w razie potrzeby – poprzez wezwanie oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów,

3)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

7.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia:

§  31 marca 2023 roku – badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok,

§  31 marca 2024 roku – badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok,

–        rozumiany jako dzień dostarczenia do siedziby Zleceniodawcy pełnych dokumentów końcowych – sprawozdania z badania.

   Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu
do składnia ofert.

8.    Termin i miejsce składania ofert:

Termin złożenia ofert upływa 09.12.2022 r. do godz. 1000. Pisemne oferty powinny być przesłane na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

Ofertę należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023; SF/1/2022”.

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.12.2022 r. Godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Grajewie ul. Targowa 22.

9.    Kryteria oceny ofert i ich waga.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  •   100% – cena; 

Sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu zadania, przelewem na konto bankowe wskazane przez Zleceniobiorcę w fakturze, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze sprawozdaniem z badania.

V.    Pozostałe informacje:

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.

2.      Zamawiający w załączeniu przedstawia podstawowe informacje do przygotowania oferty.

3.      Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Główna Księgowa P. Anna Kania, e-mail: a.kania@pecgrajewo.com.pl, tel. 86 272 23 88 wew. 116.

4.      Zamawiający w możliwie najkrótszym terminie zawiadomi Zleceniobiorcę o wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników na wybór jego oferty.

5.      Zleceniobiorca prześle na adres Zleceniodawcy podpisaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Umowę za pośrednictwem poczty (listem poleconym), w ciągu 10 dni od dnia uzyskaniu informacji o wyborze jego oferty. Istnieje również możliwość podpisania umowy na miejscu – w siedzibie Zleceniodawcy. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6.      W celu przygotowania wyceny za badanie sprawozdania finansowego, dane dotyczące PEC Sp. z o.o. w Grajewie zostaną przesłane na wniosek oferenta w formie przygotowanej przez Zamawiającego Karty informacyjnej, na wskazany przez oferenta adres email.

7.      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w rozumieniu artykułów 132 i 133.

Scroll to Top
Skip to content