Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2022/2023

Oznaczenie sprawy:

1/MW/2022

Grajewo, dnia 01.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.                   Zamawiający:

1.1.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie

tel/fax.: 86 272 23 88

e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.plwww.pecgrajewo.com.pl,

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7oo – 15oo.

NIP: 719-11-94-986, KRS0000030582, REGON 450154594,

1.2.Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.

1.3.Adres pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. 1.1.

II.  Przedmiot zamówienia:

2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego towaru:

Miał węglowy II A klasa 22-12-05 w ilości 3 000 ton

Sortyment                                                      M II A wg PN-82/G-97001

Typ                                                                 31.2 wg PN-82/G-97002

wartość opałowa                                            22 MJ/kg

zawartość popiołu                                          max. 12 %

zawartość siarki                                             max. 0,5%

wilgotność                                                     max. 18%

granulacja                                                       0 – 20 mm

skład frakcyjny                                              0-3 (30%), 3-10 (50%), 10-20 (20%)

spiekalność określona liczbą Rogi nie wyższa niż 5-20

2.2.Dostarczany miał węglowy będzie:

a)      jednorodny w swojej masie,

b)      o stabilnych parametrach jakościowych zgodnych z umową,

c)      wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek w postaci kamienia, złomu, mułów
i flotów oraz zlepionych drobnych frakcji miału,

d)      nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgla,

e)      nie    będzie    poddawany    procesom    przeróbczym    w    zakładach przeróbczych i wzbogacania węgla w celu uzyskania wymaganych parametrów
w wyniku procesów przeróbczych.

2.3.Czas trwania zamówienia lub termin wykonania dostawy:

Termin  dostawy:  według miesięcznego harmonogramu w okresie styczeń 2023 r. – marzec 2023 r., który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.

2.4.Miejsce dostawy: plac składowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22 – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

III.             Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

3.1.Wymagane wadium 20.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

3.2.Warunki uczestnictwa:

Informacje dotyczące sytyuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w SIWZ.

IV.             Tryby:

4.1.Tryb udzielenia zamówienia:

1)      Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2019 nr 19, poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 288) art. 138a ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3.

2)      Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

3)      Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej     konkurencji,     efektywności,     równego      traktowania,       jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu, oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw.

4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

5)      Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów
i szkód, w szczególności w przypadku odrzucenia oferty, unieważnienia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty  lub niezakwalifikowania oferty do dalszego postępowania (negocjacji) odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

6)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7)      Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

8)      Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

9)      Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub
w części bez podania przyczyny.

10)  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11)  Zamawiający może udzielić zamówienia więcej niż jednemu dostawcy.

12)  Zamawiający może zawrzeć umowę po przeprowadzeniu postępowania z jednym bądź kilkoma wykonawcami.

4.2.Kryteria wyboru ocen:

1)      Cena

2)      Inwestor zastrzega, że z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin
i miejsce przeprowadzenia ewentualnych negocjacji określony zostanie
w zaproszeniu do negocjacji.

Szczegółowy sposób oceny zawiera SIWZ.

4.3.Informacje administracyjne:

1)      Termin składania ofert: 09 grudzień 2022 r. do godz. 1200.

2)      Termin związania ofertą – liczba dni: 30 od wyznaczonego terminu składania ofert.

3)      Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09 grudzień 2022 r. do godz. 1215
w siedzibie Zamawiającego w Grajewie ul. Targowa 22.

Scroll to Top
Skip to content