Modernizacja sieci i węzłów cieplnych w PEC Sp. z o.o. w Grajewie zakończona

Dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-024/10-00 Projektu „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych” w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Umowa zawarta w Warszawie w dniu 26.09.2011 r.

Projekt tytuł: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych”

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie w dniu 26 września 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który pośredniczy w przyznawaniu dotacji z POIiŚ.

Projekt:

  • budowa sieci preizolowanej o długości 12 571km zastępującej wyłączaną z eksploatacji istniejącą sieć kanałową,
  • budowa 73 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w miejsce istniejących węzłów cieplnych,
  • budowa 136 indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych zastępujących likwidowane węzły grupowe.

Rozszerzenie zakresu:

  • budowa kompaktowych węzłów cieplnych w ilości 16 szt. wraz z przyłączami cieplnymi.

ŁĄCZNIE: 225 szt.

Projekt przyczynił się do zaoszczędzenia 39 346,86 GJ/rok energii oraz do uniknięcia emisji CO2 – rozumianej jako suma unikniętej emisji CO2 w okresie realizacji projektu liczonej od rozpoczęcia projektu do końca danego roku:

Termin rozpoczęcia projektu: 3.10.2011 r.

Przekazanie placu budowy: 02.04.2012 r.

Termin zakończenia projektu:

  • podpisanie protokołów końcowych 14.05.2015 r.
  • rozliczenie z NFOŚiGW 30.06.2015 r.
  • Kwota dofinansowania w ramach POIiŚ – stanowi 82,93 %
  • wydatków kwalifikowanych – wynosi 16.367.574,19 PLN
  • Koszt całkowity projektu wynosi 21.989.231,05 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych – 19.255.969,63 PLN

tab. pamitkowa - miasto grajewo 1
tab. pamitkowa - miasto grajewo 2
Scroll to Top
Skip to content