Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2013/2014

Zapraszamy Państwa  do składania ofert na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2013/2014

zgodnie z „ Regulaminem  udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane  służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych w rozumieniu artykułów 132 i 133”

1.     Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości 13 000 t

wartość opałowa                               min. 22MJ/kg,

zawartość popiołu                             max. 12-14 %

zawartość siarki                                max. 0,5%

wilgotność                                        max.18%

granulacja                                         0 – 20 mm

2. Termin dostawy : wg. miesięcznego harmonogramu.

3.     Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2. – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

4.     Miejsce i tryb składania ofert:

–   oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2013/2014 do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie”,

–         oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2 w sekretariacie, do dnia  02.08.2013r. do godz. 9.00,

–         w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąćw nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.08.2013r. do godz. 9.00,

–         Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  

–         otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08.2013r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

4.     Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

–         oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,

–         oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,

–         na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

–         na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wrazz załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wrazz załącznikami,

–         wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,

–         nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

5.     Oferta powinna zawierać:

–         parametry jakościowe oferowanego miału węglowego,

–         przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,

–         cenę jednostkową netto ( za 1 tonę miału węglowego dostarczonego na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 2 w Grajewie), wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

–         gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

–         termin płatności ( preferowany termin płatności – min 60 dni),

–         możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

6.     Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

–         oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

–         aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–         aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–         aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

–   opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

–         informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.     Kryteria wyboru i oceny ofert :

1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie będzie   oceniało ofertę wg następujących kryteriów: 

– cena  –  100 %

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

–         Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego,

–         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, ilości dostaw o 20%na tych samych warunkach.

9.     Informacja o trybie wyboru dostawców:

–         z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,

–         po przeprowadzeniu Negocjacji Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji,

–         zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2,

–         Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,

–         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewieul. Targowa 2 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

–         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewieul. Targowa 2 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

–         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo unieważnienia postępowaniaw całości lub w części bez podania przyczyny,

–         o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki CieplnejSp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

10.Informacje dodatkowe :

1) oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

–         nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,

–         zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania, 

2)    Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty  lubo niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania ( negocjacji)w formie pisemnej,

3)      z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia  postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

10. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami :

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

 Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2

tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo ,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Monika Stefańska – PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2

          tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content