Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2012/2013

1. Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości 13000 t

wartość opałowa                               min. 22MJ/kg,

zawartość popiołu                              max. 12-16 %

zawartość siarki                                 max. 0,5%

wilgotność                                        max.18%

granulacja                                         0 – 20 mm

2. Termin dostawy: od 01.10.2012 r. do 31.05.2013 r. wg miesięcznego harmonogramu.

3. Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2 – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

4. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie przy
ul. Targowej 2 w sekretariacie, do dnia 01.06.2012 r. do godz. 12:00.

5. W ofercie należy podać:

– cenę jednostkową netto (za 1 tonę miału węglowego dostarczonego na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 2 w Grajewie), wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

– gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

– możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

– Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, ilości dostawy o 20% na tych samych warunkach.

7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Dostawcą lub dwoma Dostawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content