Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Grajewie

Grajewo: Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Energrtyki Cieplnej Sp z o.o. w Grajewie
Numer ogłoszenia: 2/2016; data zamieszczenia: 29.07.2016r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 272 23 88, faks 86 272 23 88 wew. 123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie. Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. Dane techniczne i wyposażenie koparko-ładowarki: parametry techniczne przedmiotu dostaw.

a/ parametry techniczne przedmiotu dostawy

1.      Silnik:

– szesnastozaworowy;                                                                                                            – pojemność 4-4,5l;

– moc: min. 90 KM ;                                                                                                              – moment obrotowy – min. 430 Nm przy 1 400 obr/min;                                                 – znamionowa prędkość obrotowa silnika – min. 2 200 obr/min;                                             – turbodoładowanie;

2.      Sterowanie:

–         dwie osie skrętne, dwa tryby skrętu kół;

–         układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie); możliwość awaryjnego sterowania maszyną;

3.      Układ elektryczny:

–         napięcie 12V;

–         akumulator 95A;

–         przewody spełniające wymogi normy IP69;

4.      Skrzynia biegów:-

–         półautomatyczna;

–         przełożenie mechaniczne typu Syncroshuttle z dźwignią zmiany biegów  umieszczoną w podłodze, biegi przód – tył;

–         wybór kierunku jazdy za pomocą elektrycznego przełącznika w kolumnie   kierownicy – Power Shuttler;

–          

5.      Układ jezdny:                                                                                                           

            – 4 koła równe z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze 16,9/14×24 12 ply;

6.      Kabina:

–         spełniająca standardy ROPS/FOPS;

–         w pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa;

–         lusterka zewnętrzne;

–         uchylne szyby boczne;

–         wycieraczki na tylnej i przedniej szybie;

–         poziom hałasu max.75 dB;

–         ogrzewanie oraz wentylacja + klimatyzacja.

7.      Układ hydrauliczny:

–         pompa wielotłoczkowa,

8.   Joysticki do sterowania koparką – elektryczne.

b/ parametry robocze

1.      Parametry robocze ramienia ładowarki:

–         łyżka wielofunkcyjna z widłami, typu 6w1 o pojemności min. 1,0m, szerokości min. 2,35m;

–         wysokość załadunku  – min. 3,10m;

–         wysokość wyładunku – min. 2,60m;

–         maksymalny zasięg na pełnej wysokości – min. 1.20m;

–         ładunek podnoszony do pełnej wysokości – min.4 360kg;

–         wysokość podnoszenia na widłach – min. 2,80m;

2.      Parametry robocze ramienia koparkowego:

–         łyżka o szerokości 600 – 700mm;

–         maksymalna głębokość kopania – min. 5,90;

–         zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia – min. 6,50m;

–         zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny – min. 7,00m;

–         wysokość załadunku – min. 4,20m;

–         udźwig z wysuwem – min. 715kg;

–         udźwig bez wysuwu – min. 1450kg;

c/ wyposażenie maszyny

–         układ SRS amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu;

–         układ ”powrót do kopania” łyżki ładowarkowej;

–         skrzynka narzędziowa.

Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w cenie sprzętu. Faktura VAT Co najmniej cztery zdjęcia oferowanego sprzętu (tabliczka znamionowa, licznik motogodzin, wyposażenie, stan zewnętrzny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych przed podpisaniem protokołu odbioru, w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy stan faktyczny będzie różnił się od danych technicznych i wyposażenia koparko-ładowarki w stosunku do przedłożonej oferty. Z tego tytułu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów. Warunki dostawy: Koparko-ładowarkę należy dostarczyć na koszt Dostawcy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2, na miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z odpowiednią dokumentacją..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia art.22 ust.1 ustawy pzp.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia art.22 ust.1 ustawy pzp.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia art.22 ust.1 ustawy pzp.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia art.22 ust.1 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015 poz. 184) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie należy dołączyć do oferty.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – sektorowy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie zapisów zawartych w SIWZ i we wzorze umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pecgrajewo.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 1000, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załączniki:

 

Scroll to Top
Skip to content