Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń Zamawiającego w latach 2016 i 2017

„Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń Zamawiającego w latach 2016 i 2017”
data zamieszczenia: 3 listopad 2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM – dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul Targowa 2 19-203 Grajewo, tel. 86 2722388, faks 86 2722388 wew. 123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Miejska.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna sprzedaż idostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń Zamawiającego w latach 2016 i 2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego ON do samochodów i urządzeń zamawiającego w latach 2016 i 2017 w ilości ok.: 48 000 litrów”.

Zamówienie dotyczy dostawy oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego                    o pojemności 5 000 l, do pojazdów w samochodowych i maszyn będących w użytkowaniu PEC Spółka z o.o. w Grajewie, realizowana w formie zakupu bezgotówkowego.

Paliwo musi spełniać wymogi Polskich Norm. Wykonawca zagwarantuje dostawę oleju napędowego odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowym tzw. ON zimowy.

Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, poprzez przepompowanie dostarczonego paliwa do zbiornika na terenie siedziby Zamawiającego.

Dostawy oleju napędowego mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze, a załadunek zbiornika nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Podana niżej ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości paliwa                   w ramach ustalonej ceny. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.

Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia. Oferent ma złożyć ofertę łączną na dostawę paliwa wraz z dzierżawą zbiornika magazynowego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadaniai doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                               W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa   w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                         w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • Koncesję, zezwolenie lub licencję,
  • Świadectwo jakości oleju napędowego ( zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie, dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostaw odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (atest laboratoryjny zgodny z normą PN-EN 590),
  • Dokument wskazujący Producenta sprzedawanego przez Wykonawcę oleju napędowego ON. Przez wspomniany dokument rozumie się każdy dokument np. karta nalewu, świadectwo autoryzacji, świadectwo jakości, zaświadczenie producenta o dystrybucji przez wykonawcę oleju napędowego wyłącznie jego produkcji itp. Dokumentem wskazującym Producenta oleju napędowego ON nie może być oświadczenie Oferenta,
  • Potwierdzoną informację o cenie detalicznej oleju napędowego Oferenta obowiązująca w dniu 17 listopada 2015r.
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania                 o udzielenie zamówienia,
   • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                         o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   • Opłaconą polisę, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
   • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału              w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony sektorowy

 1. 1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia sektorowego prowadzonez wyłączeniem przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” na podstawie przepisów art. 133 ust 1 Pzp.
 2. 2.Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją ciepła o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt.3 Pzp.

3.    Zamówienie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej oraz „Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane służące działalności sektorowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Grajewie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych w rozumieniu artykułów 132 i 133”

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m. in. zmian przepisów w zakresie podatku VAT od paliw płynnych)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul Targowa 2, 19-203 Grajewo,

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.XI.2015 r. godzina 10.00, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul Targowa 2 19-203 Grajewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                           w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content