Prace dobiegły końca

Prace inwestycyjne związane z realizacją Projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” dobiegły końca.

We wrześniu 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oddało do użytkowania instalację wysokosprawnej kogeneracji wraz z instalacjami
i urządzeniami współpracującymi.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” jest jednym z większych projektów zrealizowanych w mieście Grajewo. Inwestycja otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w  oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Zakres projektu obejmował budowę: 

  • wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
  • węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego o długości ok. 480 mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji.

Dzięki realizacji projektu powstało pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.

Całkowity koszt projektu brutto wyniósł: 27.835.939,80 zł

w tym:

Wydatki kwalifikowane: 22.607.000,00 zł

w tym:

Udzielone dofinansowanie w ramach POIS: 11.477.544,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 11.129.456,00 zł

Aktualnie jesteśmy na etapie rozliczenia pozyskanych środków i uzyskanych efektów z instytucją pośredniczącą, którą jest NFOŚiGW w Warszawie, uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle kogeneracyjnym i zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła (obecnie koncesja obejmuje wytwarzanie ciepła z miału węglowego i biomasy – w nowej dojdzie gaz) oraz zatwierdzenia nowych taryf dla ciepła. Zakładamy, że procedury te zakończą się do końca 2023 r. i od 01 stycznia 2024 r. w pełni będziemy mogli korzystać z nowo wybudowanego źródła. 

W ramach realizacji projektu budowy wysokosprawnej kogeneracji zastosowane zostały nowoczesne, energooszczędne, wysokosprawne i sprawdzone rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Proponowane technologie spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska wpływając znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Projekt przyczyni się do zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 22 242,6 Mg/rok. 

Realizacja projektu, zapewnia niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na jej sprzedaż nadwyżek. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Cała inwestycja gwarantuje odbiorcom ciepła, miastu bezpieczeństwo energetyczne, co w dzisiejszej dobie zawirowań na rynkach paliw i w całej gospodarce jest bardzo istotnym czynnikiem komfortu życia.

Scroll to Top
Skip to content