Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego, przystosowanego do przewozu 6 osób (w tym kierowcy)

Formularz

zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego

pisemnego

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie

19- 203 Grajewo

ul. Targowa 2

II. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowo-ciężarowego, przystosowanego do przewozu 6 osób (w tym kierowcy). Opis przedmiotu zamówienia poniżej.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

            Rok produkcji: 2017

Typ silnika – turbodiesel o pojemności do 1.6 l.

Moc silnika: minimum 120 KM.

Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa.

Liczba miejsc: 6

Liczba drzwi: 4

Kolor lakieru nadwozia: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.

Wymiary:

1) długość całkowita: 5200 mm – 5500 mm

2) wysokość całkowita: 1900 mm – 2100 mm

3) rozstaw osi: 3300 mm – 3600 mm

Wyposażenie wymagane przez Zamawiającego:

 1. 1)Poduszki powietrzne czołowe, boczne i kurtynowe kierowcy i pasażera.
 2. 2)Centralny zamek z pilotem.
 3. 3)ABS oraz system stabilizacji toru jazdy ESP.
 4. 4)Reflektory przednie przeciwmgłowe.
 5. 5)Reflektory przednie halogenowe (światła drogowe i mijania).
 6. 6)Światła do jazdy dziennej automatyczne LED.
 7. 7)Klimatyzacja.
 8. 8)Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie.
 9. 9)Czujnik deszczu.
 10. 10)Czujnik zmierzchu.
 11. 11)Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie, kierowcy z regulacją wysokości.
 12. 12)Podwójne siedzenie pasażera z przodu.
 13. 13)Fotele w II rzędzie niezależne (3).
 14. 14)Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.
 15. 15)Komputer pokładowy.
 16. 16)Radio z tunerem.
 17. 17)Autoalarm.
 18. 18)Wspomaganie parkowania – czujniki z tyłu i z przodu.
 19. 19)Wspomaganie kierownicy, kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach.
 20. 20)Przyciemniana szyba tylna (drzwi bagażnika) i tylne szyby boczne.
 21. 21)Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej, konsoli centralnej i II rzędzie.
 22. 22)Kompleksowe ubezpieczenie auta (OC, AC, NNW).
 23. 23)Obręcze kół stalowe.
 24. 24)Tapicerka w kolorze czarno-szarym z możliwością ewentualnej zmiany.
 25. 25)Hak holowniczy.
 26. 26)Pokrowce na fotele.
 27. 27)Uchwyty do mocowania ładunku.
 28. 28)Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni.
 29. 29)Boczne drzwi przesuwne, prawe.
 30. 30)Podłoga antypoślizgowa z tworzywa.
 31. 31)Kratka między częścią osobową i towarową z otworem przy podłodze na przewóz długich przedmiotów.
 32. 32)Panele ścian i podsufitka w części towarowej z tworzywa.
 33. 33)Pasy bezpieczeństwa z ogranicznikami napięcia.
 34. 34)Komplet dodatkowy opon zimowych.

III. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 2. 2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 4. 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej

a ponadto:

 1. 5)zobowiążą się do podpisania umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do formularza Zapytania ofertowego
 2. 6)będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert
 3. 7)zobowiążą się do udzielenia gwarancji mechanicznej na samochód na okres co najmniej 2 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru samochodu.
 4. 8)złożą komplet wymaganych dokumentów

Na potwierdzenie spełnienia ww warunków Wykonawca musi przedłożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa pkt. 2.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie musi zawierać oferta Wykonawcy:

 1. 1)prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione Formularz oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
 2. 2)aktualny (tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 3. 3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 4. 4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. 5)oświadczenia zamieszczone przez Zamawiającego w Formularzu oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego)

3. Sposób przygotowania oferty:

 1. 1)Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę
 2. 2)złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę
 3. 3)Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami tworzącymi zapytanie ofertowe, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu oferty Wykonawcy i załącznikach, które należy traktować jak wzory,
 4. 4)ofertę stanowi wypełniony druk Formularza oferty Wykonawcy wraz z wypełnionymi załącznikami, wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.
 5. 5)oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim pismem maszynowym, na komputerze oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 6. 6)w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
 7. 7)osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty oraz na załącznikach.
 8. 8)wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”), natomiast wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

V. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 12 lipca 2017 roku do godz. 1000

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na dostawę samochodu osobowo-ciężarowego ” – nie otwierać przed dniem 12 lipca 2017 r. do godz. 10.15. Kopertę należy złożyć w sekretariacie PEC Sp. z o.o. w Grajewie, 19 – 203 Grajewo, ul. Targowa 2

Godziny pracy firmy:

– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – w godz. od 7.00 do 15.00,

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

–          Wojciech Nietupski, pok. nr 4, tel. 86 272 2388 (łączenie przez sekretariat) e-mail wojciech.nietupski@pecgrajewo.com.pl

–          Henryk Wróblewski, pok. nr 13, tel. 86 272 2388 (łączenie przez sekretariat).

VI. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:

 1. a)cena – 90 %
 2. b)okres gwarancji – 10 %

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami nadając im znaczenie, jak niżej:

Kryterium A – cena dostawy – 90 % (z podatkiem VAT)

Kryterium B – okres gwarancji – 10 % bez limitu przebiegu kilometrów

Do porównania i oceny złożonych ofert Zamawiający będzie przyjmował ceny brutto.

FORMUŁA OCENY OFERT:

Won = An x 0,90 + Bn x 0,10

gdzie:

Won – wskaźnik oceny badanej /ocenianej/ oferty,

An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie „n” za spełnienie kryterium „A” /cena dostawy/, liczona wg wzoru:

                                                                       Cmin

An = __________________  x 100 pkt

                                                                          Cn

gdzie:

Cmin – ocena minimalna /najniższa/ spośród złożonych ważnych ofert, podana w punktach,

Cn – wysokość ceny oferty badanej /ocenianej/

Bn – liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie „n” za spełnienie kryterium „B”, (okres gwarancji) liczona wg wzoru:

                                                                          Dn

Bn = __________________  x 100 pkt

                                                                          Dmax

gdzie:

Dn – okres gwarancji oferty badanej (ocenianej) podany w miesiącach,

Dmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ważnych ofert

Punkty wyliczone przez Zamawiającego zostaną pomnożone przez znaczenie procentowe (wagę) każdego kryterium i będą zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznaną zostanie ta, która uzyska w sumie największą ilość punktów.

Gwarancje:

 1. a)wymagany okres gwarancji mechanicznej na samochód nie może być krótszy niż 24 m-ce
 2. b)w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres dłuższy niż 24 m-ce przyznana będzie odpowiednio większa liczba punktów, nie większa jednak niż za okres 48 miesięcy

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym ofertom spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać max 100 punktów.

VII. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:

Zapłata faktury przelewem w terminie 14 dni od dnia odbioru pojazdu od Wykonawcy na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru samochodu.

załączniki:

Scroll to Top
Skip to content