Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego z zapisem cyfrowym, obejmującym instalację wraz z konfiguracją na terenie (placu) i w budynku Ciepłowni Miejskiej w Grajewie przy ul. Targowej 2.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 20.01.2016/”C”

I.       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z obowiązującym

w PEC Sp. z o.o. w Grajewie

Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane

poniżej wartości 30 000 euro

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pecgrajewo.com.pl

II.     Przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego                    z zapisem cyfrowym, obejmującym instalację wraz z konfiguracją na terenie (placu)              i w budynku Ciepłowni Miejskiej w Grajewie przy ul. Targowej 2.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

III.    Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

V.     Termin wykonania zamówienia: 29.02.2016r.

VI.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
    tych warunków.

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem:

1)      dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów, metodą „spełnia – nie spełnia”.                    Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

2.      Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami Zapytania ofertowego.

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
 potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, których mowa w ust.1 Rozdziału VI, Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1)      wykazu wykonanych dostaw, usług lub robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu /trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania             i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane należycie;  nie dotyczy.

2)      opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; nie dotyczy.

3)      wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz               z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                                i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją                               o podstawie do dysponowania tymi osobami;  nie dotyczy.

4)      informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż cena oferty netto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie dotyczy.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2.      Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                    w niniejszym Rozdziale lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa                        w niniejszym Rozdziale zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż                   w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3.      Brak uzupełnienia w/w oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania                        o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego, że profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

3)      aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego     potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub   zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4)      aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń         Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego         potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na         ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty         zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5.      Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                  z oryginałem, na każdej stronie zawierającej treść przez osobę upoważnioną.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania   Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania przekazane za pomocą faksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

3.      Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Zapytania ofertowego.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców     wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.      Zamawiający poprawia w tekście oferty:

a)      oczywiste omyłki pisarskie,

b)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX.    Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami (z numerami telefonów służbowych).

1.      W zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Wojciech Nietupski tel. 86 2722388 wew 114.

2.      W sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Henryk Wróblewski tel. 86 2722388 wew 121.

X.     Termin związania ofertą.

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.      Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.    Opis sposobu przygotowania oferty.

1.      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby upoważnione. Brak numeracji lub parafowania (stron) nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

3.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.      Ofertę podpisuje osoba/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, albo osoby upoważnione, przy czym upoważnienie musi być załączone do oferty.

5.      Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

a)      jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego,

b)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d)      została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia,

e)      zawiera błędy w obliczeniu ceny,

f)        Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Rozdziale VIII ust. 6 pkt. c,

g)      jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII.  Oferta musi zawierać.

1.      Wypełniony „Druk oferty” oraz szczegółowy wykaz oferowanego sprzętu.

2.      Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału                       w postępowaniu określonych w Rozdziale VII ust 4 pkt 1-4niniejszego Zapytania ofertowego.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.      Termin składania ofert w formie pisemnej upływa dnia 05.02.2016r. o godz. 1000w sekretariacie PEC Sp. z o.o. w Grajewieprzy ul. Targowej 2.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie: z nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2016r. o godz.1015w sali konferencyjnej                      w siedzibie Zamawiającego.

XIV. Kryteria oceny ofert z określeniem ich procentowego znaczenia.

Cena           –  100%

XV.   Istotne postanowienie po zakończeniu postępowania.

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę                 i podpisze niezwłocznie umowę (wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny, jak również dalszych negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub unieważnienia postępowania, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu (przygotowania oferty).

Załączniki:

Scroll to Top
Skip to content