Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2020/2021

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę miału węglowego
do celów energetycznych na sezon 2020/2021

1.      Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości 6 500 t

wartość opałowa                     min. 23 MJ/kg

zawartość popiołu                    max. 12 %

zawartość siarki                       max. 0,5%

wilgotność                               max. 18%

granulacja                                0 – 20 mm

2.      Termin dostawy: według miesięcznego harmonogramu, który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.

3.      Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22
– dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

4.      Miejsce i tryb składania ofert:

¾    oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2020/2021
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie” – nie otwierać przed dniem 06.03.2020 r. do godz. 1015

¾    oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie ul. Targowa 22 w sekretariacie, do dnia 06.03.2020 r. do godz. 1000,

¾    w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 1000,

¾    Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

¾    otwarcie ofert nastąpi dnia 06.03.2020 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej
w siedzibie Zamawiającego.

5.      Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

¾    oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,

¾    oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,

¾    na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

¾    na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,

¾    wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,

¾    nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

6.      Oferta powinna zawierać:

¾    parametry jakościowe oferowanego miału węglowego,

¾    przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,

¾    cenę jednostkową netto (za 1 GJ energii w miale węglowym, dostarczonym na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 22 w Grajewie) oraz należny podatek VAT,

¾    wartość całkowitą zamówienia netto (6 500 ton przy wartości opałowej 23 MJ/kg) oraz należny podatek VAT,

¾    gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

¾    termin płatności ( preferowany termin płatności – min 60 dni),

¾    możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

7.      Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

¾    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

¾    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion 00/100 zł),

¾    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.      Kryteria wyboru i oceny ofert:

a)      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie będzie oceniało ofertę
wg następujących kryteriów:

§         cena – 100 %

9.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

¾    Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych
i finansowych obciążających Zamawiającego,

¾    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia, ilości dostaw
o 20% na tych samych warunkach.

10.   Informacja o trybie wyboru dostawców:

¾    z wybranymi Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,

¾    Wykonawcy, z którymi przeprowadzone będą dodatkowe negocjacje – po ich przeprowadzeniu – zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych w terminie 24 godzin zakończenia negocjacji,

¾    zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi
po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 22,

¾    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 może
bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji lub przeprowadzić je tylko z wybranymi Wykonawcami,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,

¾    o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

11.  Informacje dodatkowe:

a)oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

  • nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu
    do składania ofert,
  • zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania

b)      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty lub o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej,

c)      z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

12. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami:

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

 Radosław Zolnik – Prezes Zarządu – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

  tel/fax: 86 272 23 88 w godz. 7oo – 15oo ,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

               tel/fax: 86 272 23 88 w godz. 7oo – 15oo.

PEC Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że dostawy opału do naszego Przedsiębiorstwa podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego (art. 31a pkt 1 ppkt 8 ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Dz.U.2015.18 z późniejszymi zmianami).

załączniki

Scroll to Top
Skip to content