Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2018/2019

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę miału węglowego
do celów energetycznych na sezon 2018/2019

 1. 1.Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości 7 000 t

wartość opałowa                               min. 22MJ/kg,

zawartość popiołu                             max. 14 %

zawartość siarki                                max. 0,5%

wilgotność                                       max.14%

granulacja                                        0 – 20 mm

 1. 2.Termin dostawy: według miesięcznego harmonogramu, który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.
 2. 3.Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22
  – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.
 3. 4.Miejsce i tryb składania ofert:

¾   oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach
z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2018/2019 do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie” – nie otwierać przed dniem
20.04.2018 r. do godz. 1015

¾   oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 22 w sekretariacie, do dnia
20.04.2018 r. do godz. 1000,

¾   w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 1000,

¾   Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

¾   otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2018 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 1. 5.Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

¾   oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz
z załącznikami należy kolejno ponumerować,

¾   oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,

¾   na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

¾   na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,

¾   wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,

¾   nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

 1. 6.Oferta powinna zawierać:

¾   parametry jakościowe oferowanego miału węglowego,

¾   przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,

¾   cenę jednostkową netto ( za 1 tonę miału węglowego dostarczonego
na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 22 w Grajewie), wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

¾   gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

¾   termin płatności ( preferowany termin płatności – min 60 dni),

¾   możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

 1. 7.Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

¾   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

¾   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾   opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł
( słownie złotych: jeden milion 00/100 zł),

¾   informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. 8.Kryteria wyboru i oceny ofert:
  1. a)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie bęoceniało ofertę wg następujących kryteriów:
 • cena – 100 %
 1. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

¾   Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego,

¾   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia, ilości dostaw o 20% na tych samych warunkach.

10. Informacja o trybie wyboru dostawców:

¾   z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu
do negocjacji,

¾   po przeprowadzeniu Negocjacji Wykonawcy zobowiązani będą
do złożenia ofert ostatecznych w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji,

¾   zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie
ul. Targowa 22,

¾   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie
ul. Targowa 22 może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,

¾   Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie
ul. Targowa 22 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

¾   Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie
ul. Targowa 22 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

¾   Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie
ul. Targowa 22 przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,

¾   o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

11.Informacje dodatkowe:

     a) oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych
  w Zaproszeniu do składania ofert,
 • zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania,
 1. b)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie
  ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty lub
  o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej,
 2. c)z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

12. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami:

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo ,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Henryk Wróblewski – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

           tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo.

Załączniki:

Scroll to Top
Skip to content