Dostawa biomasy do celów energetycznych na sezon 2020/2021

Oznaczenie sprawy:

2/B/2020

Grajewo, dnia 15.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.Zamawiający:

1.1.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie

tel/fax.: 86 272 23 88

e-mail:  pecgrajewo@pecgrajewo.com.plwww.pecgrajewo.com.pl,

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7oo – 15oo.

NIP: 719-11-94-986, KRS0000030582, REGON 450154594,

1.2.  Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.

1.3.  Adres pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. 1.1.

II.  Przedmiot zamówienia:

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego towaru:

biomasa – zrębka z drzew iglastych, liściastych i wierzby energetycznej w ilości 15 000 ton w rozbiciu na dostawy miesięczne.

Zamawiający może zawrzeć umowę z kilkoma Wykonawcami (max trzema) z każdym na mniejszą ilość ton biomasy.

kaloryczność                                                8 – 13 MJ/kg

wilgotność względna                                     30 – 50 %

wymiary przeciętne dł/szer/gr.[mm]                 50 x 15 x 5 

popiół                                                          do 1 %

2.2.  Dostarczana biomasa:

a)będzie zgodna z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie PN-EN 14961-1:2010 Biopaliwa stałe – Specyfikacja paliw i klasy,

b) nie będzie wytwarzana z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład, których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki, tj. spełnia wymogi §2 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011r. Nr 95, poz. 558),

c)zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 (Dz.U.2006.16.124, z późn. zm.), zaliczana jest do czystej biomasy neutralnej pod względem CO2, a w związku z tym energia elektryczna lub cieplna wytworzona w wyniku jej spalenia zostanie zaliczona do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Dz.U.2008.156.969), z późn. zm.),

d)nie będzie zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. – Dz.U. 2006.16.124, z późn. zm.),

e) nie będzie zawierać frakcji pochodzących z drewna twardego – dębu i buku (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – Dz.U.2004.280.2771),

f)nie będzie zawierała zanieczyszczeń m.in. w postaci: kamieni, metali, ziemi, piasku, tworzyw sztucznych, folii itp.,

g)nie będzie uznana za drewno pełnowartościowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Dz.U. z 2012 r. poz. 1229),

h)nie będzie zawierała zielonych liści i igliwia (dopuszcza się max. do 5% przesuszonych liści lub igliwia w kolorze brązowym).

2.3.  Czas trwania zamówienia lub termin wykonania dostawy:

Termin dostawy: według miesięcznego harmonogramu w okresie 01 sierpień 2020 r. – 31 grudzień 2021 r., który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.

2.4.  Miejsce dostawy: plac składowy (wiata magazynowa) PEC Sp. z o.o. w Grajewie,
ul. Targowa 22 – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

III.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:

3.1.  Wymagane wadium 20.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

3.2.  Warunki uczestnictwa:

Informacje dotyczące sytyuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbedne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w SIWZ.

IV.             Tryby:

4.1.  Tryb udzielenia zamówienia:

1)      Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2019 nr 19, poz. 1843 oraz 2020 r. poz. 288) art. 138a ust. 1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 3.

2)      Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

3)      Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności
i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu, oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw.

4)      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

5)      Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów
i szkód, w szczególności w przypadku odrzucenia oferty, unieważnienia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postepowania bez wyboru oferty lub niezakwalifikowaniu oferty do dalszego postępowania (negocjacji) odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

6)      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7)      Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

8)      Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

9)      Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub
w części bez podania przyczyny.

4.2.  Kryteria wyboru ocen:

1)      Cena

2)      Inwestor zastrzega, że z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.

Szczegółowy sposób oceny zawiera SIWZ.

4.3.  Informacje administracyjne:

1)      Termin składania ofert: 29 maj 2020 r. do godz. 1000.

2)      Termin związania ofertą – liczba dni: 30 od wyznaczonego terminu składania ofert.

3)      Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29 maj 2020 r. Godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Grajewie ul. Targowa 22.

Załączniki:

Scroll to Top
Skip to content