Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2019/2020

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2019/2020

 1. 1.Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości 7 500 t

wartość opałowa                    min. 22 MJ/kg – max 23 MJ/kg

zawartość popiołu                  max. 12 %

zawartość siarki                      max. 0,5%

wilgotność                              max. 18%

granulacja                               0 – 20 mm


 1. 2.Termin dostawy: według miesięcznego harmonogramu, który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.
 2. 3.Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 22
  – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.
 3. 4.Miejsce i tryb składania ofert:

¾    oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2019/2020
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie” – nie otwierać przed dniem 16.04.2019 r. do godz. 1015

¾    oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Grajewie ul. Targowa 22 w sekretariacie, do dnia 16.04.2019 r. do godz. 1000,

¾    w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 1000,

¾    Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

¾    otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2019 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej
w siedzibie Zamawiającego.

 1. 5.Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

¾    oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,

¾    oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,

¾    na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

¾    na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,

¾    wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,

¾    nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

 1. 6.Oferta powinna zawierać:

¾    parametry jakościowe oferowanego miału węglowego,

¾    przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,

¾    cenę jednostkową netto ( za 1 GJ energii w miale węglowym, dostarczonym na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 22 w Grajewie) oraz należny podatek VAT,

¾    wartość całkowitą zamówienia netto (7 500 ton przy wartości opałowej 22 MJ/kg) oraz należny podatek VAT,

¾    gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

¾    termin płatności ( preferowany termin płatności – min 60 dni),

¾    możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

 1. 7.Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

¾    oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

¾    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

¾    opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion 00/100 zł),

¾    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. 8.Kryteria wyboru i oceny ofert:
  1. a)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie będzie oceniało ofertę
   wg następujących kryteriów:
 • cena – 100 %
 1. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

¾    Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych
i finansowych obciążających Zamawiającego,

¾    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia, ilości dostaw
o 20% na tych samych warunkach.

 1. 10. Informacja o trybie wyboru dostawców:

¾    z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,

¾    po przeprowadzeniu Negocjacji Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji,

¾    zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi
po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 22,

¾    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 może
bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

¾    Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,

¾    o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

 1. 11.Informacje dodatkowe:
 2. a)oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 • nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu
  do składania ofert,
 • zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania
 1. b)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 22 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty lub o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej,
 2. c)z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

12. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami:

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

tel/fax: 86 272 23 88 w godz. 7oo – 15oo ,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

               tel/fax: 86 272 23 88 w godz. 7oo – 15oo.

PEC Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że dostawy opału do naszego Przedsiębiorstwa podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego (art. 31a pkt 1 ppkt 8 ustawa o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym Dz.U.2015.18 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

Scroll to Top
Skip to content