PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Dostawa miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2016/2017

Zapraszamy Państwa  do składania ofert na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2016/2017

 

1.     Sortyment: miał węglowy MII A typ 31.2 w ilości  13 000 t

wartość opałowa                               min. 22MJ/kg,

zawartość popiołu                             max. 12-14 %

zawartość siarki                                max. 0,5%

wilgotność                                        max.14%

granulacja                                         0 – 20 mm

2. Termin dostawy : wg. miesięcznego harmonogramu, który może ulec ewentualnym korektom w momencie podpisania umowy.

3.     Miejsce dostawy: plac węglowy PEC Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 2. – dostawy wyłącznie transportem samochodowym.

4.     Miejsce i tryb składania ofert:

-   oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta na dostawę miału węglowego do celów energetycznych na sezon 2016/2017 do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie”,

-         oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2 w sekretariacie, do dnia  29.02.2016 do godz. 10.00,

-         w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2016 do godz. 10.00,

-         Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  

-         otwarcie ofert nastąpi dnia 29.02.2016 o godz. 10.15 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

5.     Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

-         oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim na własnym formularzu ofertowym. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,

-         oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,

-         na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,

-         na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,

-         wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,

-         nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

6.     Oferta powinna zawierać:

-         parametry jakościowe oferowanego miału węglowego,

-         przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,

-         cenę jednostkową netto ( za 1 tonę miału węglowego dostarczonego na plac składowy PEC Sp. z o.o. ul. Targowa 2 w Grajewie), wartość całkowitą zamówienia netto oraz należny podatek VAT,

-         gwarancję niezmienności ceny miału węglowego w okresie realizacji zamówienia,

-         termin płatności ( preferowany termin płatności – min 60 dni),

-         możliwość składowania miału węglowego podając jego ilość.

7.     Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

-         oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

-         aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

-         aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

-         aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

-   opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł ( słownie złotych: jeden milion),

-         informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.     Kryteria wyboru i oceny ofert :

1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie będzie   oceniało ofertę wg następujących kryteriów: 

- cena  -  100 %

9.     Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych zamawianego miału węglowego wg następujących zasad:

-         Zamawiający może zmniejszyć ilość wymienioną w pkt. 1 bez skutków prawnych i finansowych obciążających Zamawiającego,

-         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia, ilości dostaw o 20% na tych samych warunkach.

10. Informacja o trybie wyboru dostawców:

-         z Wykonawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,

-         po przeprowadzeniu Negocjacji Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych w terminie 3 dni od zakończenia negocjacji,

-         zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie ul. Targowa 2,

-         Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,

-         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty wykonawcy na etapie negocjacji,

 

-         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

-         Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,

-         o wyniku postępowania Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawców w formie pisemnej.

11. Informacje dodatkowe :

1) oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

-         nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,

-         zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania, 

2)    Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie ul. Targowa 2 zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty  lub o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania ( negocjacji) w formie pisemnej,

3)      z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia  postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Przedsiębiorstwu Energetyki  Cieplnej Sp. z o. o. w Grajewie.

12. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami :

a) w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

 Wojciech Nietupski – PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2

  tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo ,

b) w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia:

 Henryk Wróblewski – PEC Sp. z o.o. 19-203 Grajewo, ul. Targowa 2

            tel/fax: 86 272 2388 w godz. 8oo – 15oo.

 

Załączniki:

Harmonogram dostaw

Zaproszenie do składania ofert

 

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster