PEC grafika

 FE POIS poziom pl-1 rgb

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

POIIŚ 2014-2020

Prace dobiegły końca

Prace inwestycyjne związane z realizacją Projektu

pn.: „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie

w celu zwiększenia jego

efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” dobiegły końca.

 

We wrześniu 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oddało do użytkowania instalację wysokosprawnej kogeneracji wraz z instalacjami
i urządzeniami współpracującymi.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” jest jednym z większych projektów zrealizowanych w mieście Grajewo. Inwestycja otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w  oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

Zakres projektu obejmował budowę: 

  • wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
  • węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego o długości ok. 480 mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji.

Dzięki realizacji projektu powstało pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.

Całkowity koszt projektu brutto wyniósł: 27.835.939,80 zł

w tym:

Wydatki kwalifikowane: 22.607.000,00 zł

w tym:

Udzielone dofinansowanie w ramach POIS: 11.477.544,00 zł

Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 11.129.456,00 zł

 

Aktualnie jesteśmy na etapie rozliczenia pozyskanych środków i uzyskanych efektów z instytucją pośredniczącą, którą jest NFOŚiGW w Warszawie, uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w źródle kogeneracyjnym i zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła (obecnie koncesja obejmuje wytwarzanie ciepła z miału węglowego i biomasy – w nowej dojdzie gaz) oraz zatwierdzenia nowych taryf dla ciepła. Zakładamy, że procedury te zakończą się do końca 2023 r. i od 01 stycznia 2024 r. w pełni będziemy mogli korzystać z nowo wybudowanego źródła. 

W ramach realizacji projektu budowy wysokosprawnej kogeneracji zastosowane zostały nowoczesne, energooszczędne, wysokosprawne i sprawdzone rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Proponowane technologie spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska wpływając znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Projekt przyczyni się do zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 22 242,6 Mg/rok. 

Realizacja projektu, zapewnia niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na jej sprzedaż nadwyżek. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Cała inwestycja gwarantuje odbiorcom ciepła, miastu bezpieczeństwo energetyczne, co w dzisiejszej dobie zawirowań na rynkach paliw i w całej gospodarce jest bardzo istotnym czynnikiem komfortu życia.

1 2  

 

Trwa „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

Trwa „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

 

Zakres projektu obejmuje budowę:

  • wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG),
  • węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego.

Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji, która jest najbardziej efektywnym sposobem przetwarzania energii pierwotnej. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.

 

Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok, a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 22 242,6 Mg/rok.

 

Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 30.11.2021 r.

 

Realizacja projektu, zapewni niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

 

     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” dotację ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

 1 7 9 10 11 15 

3 8 12 13 14 16

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana


     23.05.2019 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie podpisało umowę o dofinansowanie w wysokości do 11 165 856,00 zł w formie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego.

 

     Podpisana umowa pożyczki jest podstawą do podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

 

 

na zdjęciach:
Urszula Zając Departament Energii Dyrektor Departamentu NFOŚiGW w Warszawie
Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie

Radosław Zolnik - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie

 DEK 9974M DEK 9983M DEK 9987M DEK 9988M

Zapytanie ofertowe Nr ZP/UK/1/2019

Zamieszczono: 05.02.2019 r., godz. 1645

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.: " Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ.pdf

Załacznik Nr 2 PFU.pdf

Załącznik Nr 1 do PFU.pdf

Załącznik Nr 2 do PFU.pdf

Załącznik Nr 3 do PFU.pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ potwierdz wizji.pdf

Załącznik Nr 4 do SIWZ form ofertowy.pdf

Załącznik Nr 4-1 form cenowy.pdf

Załącznik Nr 4-2 harm rzecz-finans.pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ oświadczenie o spełn war post.pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ wykaz wykon robót.pdf

Załącznik Nr 7 do SIWZ wykaz osób.pdf

Załącznik Nr 8 do SIWZ wzór umowy.pdf

Załącznik Nr 9 do SIWZ referencje.pdf

Załącznik Nr 10 do SIWZ oświadczenie wykonawcy.pdf

Załącznik Nr 11 do SIWZ oświadczenie-zgoda.pdf

Załącznik Nr 12 do SIWZ arkusz obliczeń.pdf

Wykresy średniodobowej mocy kotłów.pdf

Baza konkurencyjności - Informacja o ogłoszeniu.pdf

 

Wyjaśnienie_I.pdf14/02/2019, 09:27

 

Wyjaśnienie_II.pdf19/02/2019, 08:18

Plan_zagospodarowania_ciepłowni.pdf19/02/2019, 08:18

Schemat_istniejącej_stacji_SN.pdf19/02/2019, 08:18

Zdjęcia_stacji_SN_terenu_inwestycji_i_przyłącza_gazowgo.pdf19/02/2019, 08:18

Wyciąg_z_instrukcji_eksploatacji_stacji_SN.pdf19/02/2019, 08:18

 

Wyjasnienie_II_uzupełnienie_pytania_13.pdf19/02/2019, 14:34

 

Wyjaśnienie_III.pdf21/02/2019, 12:21

 

Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf26/02/2019, 14:01

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf14/03/2019

 

załączniki edytowalne:

Załączniki edytowalne.rar

...........................................................................................................................................................

Zgłaszanie nadużyć

           Informujemy, że w strukturach instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy unijnych funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych zauważonych przy realizacji projektu "Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej". Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe należy zgłaszać pod adresy podane niżej:
a) specjalny adres e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Więcej artykułów…

1234

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 


baner pecgrajewo-com-pl

klaster