Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana

Umowa pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - podpisana


23.05.2019 r. PEC Sp. z o.o. w Grajewie podpisało umowę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości do 11 165 856,00 na realizację Projektu pn.: Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem” w ramach poddziałania 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podpisana umowa pożyczki jest podstawą do podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

 

na zdjęciach:
Urszula Zając Departament Energii Dyrektor Departamentu NFOŚiGW w Warszawie
Artur Szymon Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie

Radosław Zolnik - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Grajewie

 DEK 9974M DEK 9983M DEK 9987M DEK 9988M